[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - U pískovny

Popis:

Z cihlové zídky zde ústí dvě kameninové trubky o průměru 12 cm (voda vytéká zejména z levé z nich), nad nimi plastová trubka o průměru cca 35 cm (bez vody). Pod trubkami tvoří voda na skalním výchozu asi 5 m vysokou kaskádu. Okolí silně zarostlé.

Zajímavosti:
Jméno podle dnes již zaniklé pískovny nad prameništěm.

 

Aktualizace leden 2010

Pražské studánky - U pískovny, Královna, orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Zbraslav
Katastrální území:
Zbraslav
Upřesnění polohy: Studánka se nalézá na jihovýchodním okraji lesoparku Belveder, ve svahu vpravo pod chůdky,sestupujícími do rokle od jižního konce ulice Zvonařská, asi 15 m jihovýchodně od studánky Pod schůdky.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást lesoparku Belvedér. V něm řada dalších studánek a pramenů: Na Belvedéru, U interny, Královna, v bezprostřední blízkosti tohoto pramene pak Pod schůdky, Pod školkou, Nad vodárnou. Nedaleko též studánka Kamínka (jihovýchodně) a Pod Baněmi (jižně).
(aktualizováno 2005)

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:

Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 17)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 21, 34) ?- není zřejmé, zda myšlena tato lokalita či blízký objekt „Pod školkou“


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a dosti vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy iontů manganu jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, a to o cca 30%. U manganu jde ale místní, přírodně zvýšené pozadí, dané geologickými poměry lokality a mineralogickým složením okolních hornin.
V podzemní vodě z této studánky jsou ale nárazově zvýšené počty koliformních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což indikuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod! Také byly v podzemní vodě naměřeny zvýšené počty psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene do 0,2 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty fekálních a psychrofilních bakterií stoupají, takže lze konstatovat, že stále dochází k přítoku fekálně znečištěné vody do studánky!