[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - U interny - fotogaleriePopis:

Kruhová cihlová stavbička o průměru 115 cm, vysoká 120 cm, zakrytá betonovým překladem, zcela zapuštěná do strmého svahu. Přístup k vodě přední proraženou stěnou. Hloubka vody 18 cm. Celé bohatě porostlé břečťanem, statný kmínek prorůstá přímo ze studánky. Studánka toho času bez odtoku, voda se volně rozlévá po cestě.

Zajímavosti:
Lze předpokládat, že studánku zřídil místní okrašlovací spolek současně se založením lesoparku Belveder (1929) nebo v letech následujících v rámci péče o něj. Původně šlo pravděpodobně o uzavřenou stavbu s odtokovou trubkou - přední stěna proražena zřejmě dodatečně, trubka dosud leží na dně studánky.

Pražské studánky - U interny - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Zbraslav
Katastrální území:
Zbraslav
Upřesnění polohy: V severní části lesoparku Belveder ve svahu při vrstevnicové cestě, asi 25 m jižně od studánky „Na Belvedéru“.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást lesoparku Belvedér. Jižně od studánky ve svahu další (neupravená) prameniště - nejvýraznější z nich nazývá Eduard Ureš „Pod vodárnou“. V lesoparku řada dalších studánek a pramenů: Na Belvedéru, Královna, Pod schůdky, Pod školkou, U pískovny, Nad vodárnou.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 16) - prameniště
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 22)

Aktualizace leden 2010

 

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a dosti vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy dusičnanů a dusitanů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, a to cca o 20%.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což indikuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod! Také byly v podzemní vodě naměřeny zvýšené počty psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace dusičnanů klesají, ale počty fekálních a psychrofilních bakterií stoupají, takže lze konstatovat, že stále dochází k přítoku fekálně znečištěné vody do studánky!

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody