Upozornění, naše tipy


Lesy

Kunratický les - typická doubrava

Všechny lesy na území hl. m. Prahy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí. V rámci tvorby územního plánu jsou lesy jednou z nejvíce respektovaných a chráněných kategorií zeleně.

Lesní plochy na území hl.m. Prahy - orientační mapka (2017)lesy na území hl.m. Prahy, orientační mapa

Výměra lesů na území Prahy vzrostla za posledních sto let téměř o třetinu. V současné době zaujímají lesní porosty přibližně 10% z celkové rozlohy města (k 31.12. 2017 šlo o 5195 ha lesních pozemků, z toho cca 2 803 ha v majetku hl. m. Prahy, cca 1 000 ha v majetku státu a správě LS Mělník, LZ Konopiště a LS Nižbor  a cca 1390 ha v majetku fyzických a právnických osob).
Charakter nově zalesňovaných ploch se v průběhu let měnil s tím, jak se měnily důvody zalesňování: od zamezení eroze, přes snahy o zvýšení krásy pražského okolí a zpříjemnění pobytu obyvatel v přírodě, až po cílevědomé zakládání lesoparků jako míst pro krátkodobou rekreaci obyvatel nově vznikajících sídlišť.


Mezi největší a nejčastěji navštěvované lesní komplexy patří Klánovický les (cca 1 000 ha na území Prahy), Kunraticko - Michelský les (cca 300 ha), Divoká Šárka - Nebušice (360 ha), Modřanská rokle (290 ha), Chuchelský háj (134 ha), Xaverovský háj (104 ha), Ďáblický háj (57 ha) a Obora Hvězda (cca 85 ha, z toho cca 78 ha lesních porostů).
Turisticky i z přírodovědného hlediska jsou zajímavé a cenné i další lokality v Praze (pražské lesy a lesíky). Na levém břehu Vltavy např. Divoká Šárka, Tichá Šárka, Kozí hřbety, Les Hlásek, Prokopské a Dalejské údolí, Lesy na Cibulce, na pravém břehu Vltavy např. Milíčovský les, Draháňské a Bohnické údolí, Les Smetanka a Tábor, Bohdalec a Tyršův vrch, Les Kamýk, Les Lehovec a Čihadla, Lesy v Hodkovičkách.

PÉČE O LESY V MAJETKU HL. M. PRAHY

Hlavní město Praha zastoupené Odborem ochrany prostředí MHMP (Oddělení péče o zeleň) zajišťuje prostřednictvím Lesů hl. m. Prahy údržbu a péči o lesní pozemky v majetku obce o výměře cca 2 811 ha (k 12/2018). Péče o lesy se řídí lesním zákonem a lesním hospodářským plánem, který se zpracovává vždy na desetileté období. V lednu 2014 začal platit nový LHP na období 2014-2023. Lesní majetek hl. m. Prahy prošel certifikací, a to jak systémem PEFC (Pan European Forest Certification Council) v roce 2015 a nově v roce 2022, tak v roce 2007 a následně v roce 2012 a nově v roce 2017 i systémem FSC®(Forest Stewardship Council®).


Aktuality z oblasti:

  • Vytvořeno 23. února 2014

Tiskové zprávy hl.m. Prahy