Upozornění, naše tipy

  • S účinností od 24. 3. 2021 je nově zřízena přírodní památka Zámky (nařízením č. 5/2021 Sb. hl. m. Prahy).
  • S účinností od 1. 8. 2020 je nově zřízena přírodní rezervace Prokopské údolí (nařízením č. 5/2020 Sb. hl. m. Prahy). K tomuto datu dochází zároveň ke zrušení ochrany přírodní památky Opařilka – Červený lom, resp. k zahrnutí jejího bývalého území do nově zřizované přírodní rezervace Prokopské údolí.

Zvláště chráněná území

ZCHU_vPraze_ilustracni

Zvláštní územní ochranou se rozumí – v porovnání s tzv. obecnou ochranou území - přísnější režim ochrany, vztažený na konkrétní území s přesným plošným vymezením. Zvláště chráněná území (ZCHÚ) jsou v ČR vyhlašována v kategoriích, určených v § 14 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny takto: velkopološná ZCHÚ - národní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO) a maloplošná ZCHÚ - národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP), přírodní památky (PP).

Na území hl. města Prahy se nachází (stav platný od 24. 3. 2021) 93 maloplošných zvláště chráněných území (definice), z toho 8 národních přírodních památek, 16 přírodních rezervací69 přírodních památek. V rámci vytvoření soustavy Natura 2000 je vládním nařízením schváleno na území města 12 evropsky významných lokalit (platný od 3.11. 2009). Celková rozloha MZCHÚ činí 2428,6 ha.

Agendu ochrany přírody v ZCHÚ podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zajišťuje oddělení přírody a krajiny odboru ochrany prostředí MHMP.

Oddělení péče o zeleň Odboru ochrany prostředí MHMP (do 31.3. 2015 Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství) zajišťuje údržbu 76 ZCHÚ o rozloze přibližně 1 926 ha, a to 64 přírodních památek a 12 přírodních rezervací. více o péči o ZCHÚ v Praze


Aktuality z oblasti

  • Vytvořeno 23. února 2014

Tiskové zprávy hl.m. Prahy