Upozornění, naše tipy

  • Dne 19.9.2022 byl Radou hl. m. Prahy schválen Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 2020+ (PZKO 2020+), druhá část - podpůrná opatření (usnesení RHMP č. 2529  ze dne 19.9.2022)
    dokument ke stažení (pdf)
  • Akční plán PZKO 2020 +, Aglomerace Praha CZ 01 byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 178 ze dne 7.2.2022 (dokument ke stažení /PDF formát/).
  • Dne 27. ledna 2021 byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (ročník XXXI – leden 2021 – částka 1 č.j. MZP/2021/130/65) Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ - Aglomerace Praha – CZ01 (podrobné informace o programu)
  • Aktualizace emisní a imisní analýzy a skleníkových plynů v Praze, do roku 2019 (resp. 2020), zprac. 2021 (pdf, 2,5 Mbyte)
  • Dne 1. ledna 2021 vstoupila v účinnost novela zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění (dále jen "DŘ"), kterou byly stanoveny nové požadavky na formu podání (tj. i poplatkového přiznání) -  formulář k poplatkovým přiznáním z ISPOP (pdf)
  • Občanům je nově k dispozici ke stažení formulář, prostřednictvím kterého mohou nahlásit výskyt obtěžujícího zápachu z průmyslové výroby
  • Nová vyhláška hl. m. Prahy zakazuje od 1. října 2020 topit uhlím, uhelnými briketami a koksem v kamnech a kotlích, které nedosahují emisních parametrů 3. emisní třídy více informací

Ovzduší v Praze

Ovzduší v Praze, ilustrační foto

Hlavní město Praha je jednou z několika rozsáhlejších oblastí České republiky, které se vyznačují problematickou kvalitou ovzduší.

Stav ovzduší v Praze je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou, ke zhoršené kvalitě ovzduší na území Prahy přispívají kromě dopravy i lokální topeniště. Zdroje znečišťování ovzduší jsou evidovány v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Ke sledování kvality ovzduší v Praze je provozována síť měřicích stanic (stanice ČHMÚ a dalších organizací). Od roku 1992 je na území hl. m. Prahy pravidelně prováděno modelové hodnocení kvality ovzduší.

Základním koncepčním dokumentem hl. m. Prahy v této oblasti je v roce 2021 vydaný Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ - Aglomerace Praha – CZ01, který vypracovalo MŽP.


Aktuality z oblasti:

  • Vytvořeno 13. října 2016