Informační, osvětové a vzdělávací materiály pro veřejnost, školy a další zájemce

ukázky informačních, osvětových a dalších materiálů k problematice ochrany životního prostředí a EVVO připravených v posledních letech magistrátem hl.m. Prahy

Hlavní město Praha připravuje prostřednictvím odboru ochrany prostředí MHMP a dále ve spolupráci s dalšími subjekty velké množství informačních, osvětových, vzdělávacích i dalších materiálů týkajících se oblasti ochrany a péče o životní prostředí. Materiály jsou k dispozici zájemcům jak v prostorách MHMP a jeho informačních středisek, tak i v informačních místech řady dalších spolupracujících organizací, nebo jsou distribuovány při různých informačních akcích zaměřenými na oblast životního prostředí pořadaných hl.m. Prahou a spolupracujícími subjekty. V této rubrice naleznete postupně informace o jednotlivých dostupných materiálech včetně informace, kde je možné daný materiál získat, u většiny materiálů zde naleznete i elektronické verze ke stažení.

V současné době zde najdete informace o sadách informačních materiálů o pražské přírodě Přírodní parky Parky, Lesy a lesoparky Prahy, Naučné stezky v Praze a Pražské parky a zahrady celopražského významu, o ročenkách Praha životní prostředí, o sadě infomateriálů k pražským studánkám a nově o sadě napových informačních výstupů, další informace budou postupně doplňovány.


 

Rébusy, omalovánky a další materiály s tématem ochrany přírody a ŽP pro děti a další zájemce

Rébusy, omalovánky a další materiály s tématem ochrany přírody a životního prostředí pro děti a další zájemce

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP, nabízí pedagogům MŠ a ZŠ, rodičům s dětmi i dalším zájemcům ke stažení elektronické verze vybraných materiálů vydaných v posledních letech s tématem ochrany přírody a životního prostředí - typu omalovánek, rébusů, křížovek spojovaček apod. Od roku 2022 jsou postupně doplňovány i jazykové mutace materiálů, resp. vícejazyčné verze.


 

titulní strana magazínu Pražská EVVOluce č.4/2021

Pražská EVVOluce, časopis o ekologické výchově v Praze

Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový časopis nazvaný Pražská EVVOluce. Pražská EVVOluce je časopis primárně elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači. V tištěné podobě je distribuován při speciálních příležitostech a v rámci vybraných akcí.


Metodické informační a osvětové materiály pro veřejnost s tematikou adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu

metodické informační materiály k tématu adaptace HMP na změnu klimatu, koláž

Metodické informační a osvětové materiály hl.m. Prahy související s tematikou adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu připravuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (OCP MHMP) od roku 2019 ve spolupráci s externími subjekty, v souladu s naplňováním cíle zvyšování informovanosti veřejnosti a místních samospráv v rámci implementačních plánů ke schválené Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Postupně by měly být zpracovávány další výstupy pro jednotlivé dílčí tematické oblasti. V současné době jsou zájemcům z řad veřejnosti k dispozici na konci roku 2019 zpracované metodiky "Živé vnitrobloky - Jak si zamést před vlastním prahem a cítit se zase jako doma" a "Zakládání komunitních zahrad – jak zahrady kvetou v současnosti?", obě v elektronické podobě i tištěné podobě. Dále je zájemcům k dispozici informační leták Voda je život (juniorská a seniorská verze, akt. vydání 2020), připravený v rámci dlouhodobé kampaně hl. m. Prahy Voda je život.


Mapové infomační materiály k pražské přírodě a ochraně životního prostředí

mapové informační materiály k problematice životního prostředí a pražské přírody, ilustr. obr.

Jako doplněk k internetovým mapovým výstupům a aplikacím připravuje hl. m. Praha od r. 2015 pro veřejnost také tištěné a PDF verze mapových výstupů, a to ve spolupráci s IPR Praha a dalšími subjekty
Pro vybrané subjekty spolupracující s veřejností, zejména IC městských částí, střediska ekologické výchovy a neziskové ekoporadny jsou k dispozici (v tištěné, popř. PDF podobě) v rámci sady map tematických mapy Ochrana přírody a krajiny v Praze, Nakládání s komunálním odpadem v Praze a Ekologická výchova v Praze a v rámci sady Zelené mapy Prahy pak mapa V Praze za přírodou (tato mapa je k dispozici i pro veřejnost).


Infomateriály Lesy a lesoparky Prahy

sada informačních materiálů Lesy a lesoparky Prahy

Letáky o lesích a lesoparcích na území Prahy jsou součástí komplexní sady informačních a propagačních materiálů věnovaných přírodě hlavního města, kterou připravuje a kompletuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (v letech 2012-2015 příprava v gesci odboru městské zeleně a odpadového hospodářství /MZO/. Letáky byly připraveny postupně v letech 2007-2010 (poslední 4 pak v roce 2012), na konci roku 2014 byla zahájena postupná aktualizace této sady dokonřená v roce 2017.
Zájemcům jsou nyní k dispozici infomateriály o 24 lesích a lesoparcích na území Prahy, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy (Kunratický les, Hostivařský lesopark, Kozí hřbety, Chuchelský háj, Les Lehovec a Čihadla, Obora Hvězda, Čimický a Ďáblický háj, Lesy v Hodkovičkách, Lesy na Cibulce, Prokopské a Dalejské údolí, Milíčovský les, Divoká Šárka, Lesy v Šárce, Draháňské a Bohnické údolí,  Les Smetanka a Tábor,  Xaverovský háj, Bohdalec a Tyršův vrch, Les Kamýk, Modřanská rokle, Cholupický vrch, Les Hlásek, Klánovický les, les Krejcárek, lesopark Vinice a lesopark Letňany).


Infomateriály Naučné stezky Prahy

sada informačních materiálů Naučné stezky v Praze

Letáky o naučných stezkách na území Prahy jsou součástí komplexní sady informačních a propagačních materiálů věnovaných přírodě hlavního města, kterou připravuje a kompletuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (v letech 2012-2015 příprava v gesci odboru městské zeleně a odpadového hospodářství /MZO/. Letáky byly připraveny v roce 2010 s aktualizací v roce 2012 a na konci roku 2011 a 2012 byl realizován rozsáhlý dotisk.
Zájemcům jsou nyní k dispozici informační materiály o 10 naučných stezkách na území Prahy, které spravuje MHMP (1. Barrandovské skály-Chuchelský háj, 2. Dubeč-Uhříněves, 3. Keltská, 4. Modřanská rokle, 5. Oborou Hvězda, 6. Povodím Botiče, 7. Prokopské údolí-Butovickým hradištěm, 8. Roztocký háj - Tiché údolí, 9. Údolím Dalejského potoka, 10. Vinořský park - Satalická Bažantnice).


Infomateriály Přírodní parky Prahy

sada informačních materiálů Přírodní parky Prahy

Letáky o přírodních parcích hlavního města Prahy jsou součástí komplexní sady informačních a propagačních materiálů věnovaných přírodě hlavního města, kterou připravuje a kompletuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
Sada byla připravena ve dvou etapách v roce 2010 a na konci roku 2011 a 2012 byl zajištěn rozsáhlý dotisk. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o všech 12 přírodních parcích na území Prahy (1. Botič-Milíčov, 2.Říčanka, 3.Radotínsko-Chuchelský háj, 4.Šárka-Lysolaje, 5.Drahaň-Troja, 6.Hosti-vař-Záběhlice, 7.Rokytka, 8.Modřanská rokle-Cholupice, 9.Košíře-Motol, 10.Klánovice-Čihadla, 11. Prokopské a Dalej-skéúdolí, 12. Smetanka a dále úvodní obecný infomateriál. V roce 2015 byla zahájena postupná aktualizace sady.


Infomateriály Pražské parky a zahrady

Nová sada informačních materiálů pro veřejnost - Pražské parky a zahrady celopražského významu

Letáky o parcích a zahradách na území Prahy jsou součástí komplexní sady informačních a propagačních materiálů věnovaných přírodě hlavního města, kterou připravuje a kompletuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (v letech 2012-2015 příprava v gesci odboru městské zeleně a odpadového hospodářství /MZO/. Letáky byly připraveny v průběhu let 2013 až 2014 s ukončením aktualizace k 6/2014 a úvodním tiskem v srpnu 2014 a následně byla zajištěna aktualizace a návazný rozsáhlý dotisk v roce 2015 (2. upravené vydání). Od roku 2016 probíhá postupně další aktualizace, v první etapě byly k dispozici aktualizované elektronické verze (3. vydání el.), od léta 2017 jsou postupně k disp. také nové verze tištěné.
Součástí sady jsou v současnosti 4 informační materiály o parcích a zahradách celopražského významu (1. Komplex zahrad vrchu Petřína se zahradou Kinských, 2. Královská obora - Stromovka (aktualizovaná verze k disp. od listopadu 2020), 3. Letenské sady a 4. Park na Vrchu Vítkově), které jsou ve správě hl. m. Prahy prostřednictvím Lesů HMP.


Infomateriály k pražské chráněné přírodě - publikace, CD-ROM

publikace o chráněné přírodě Prahy, ilustrační obr.

V rámci informačních a osvětových aktivit hl. m. Prahy jsou připravovány i další informační výstupy mimo uvedené sady - publikace, které se zaměřují zejména na chráněnou přírodu Prahy. JIž realizované výstupy se obsahově věnují např. zvláště chráněným územím a také památným stromům na území města. Výstupy jsou distribuovány především do pražských škol a jsou k dispozici také dalším zájemcům.
Zájemcům jsou v současnosti k dispozici CD-ROM a tištěná publikace Chráněná příroda Prahy – pravý břeh Vltavy (vyd. 2015) a nově CD-ROM Chráněná příroda Prahy – levý břeh Vltavy (vyd. 2016, distr. od 6/2017). K nahlédnutí v informačních střediscích a vybraných knihovnách je dříve vydaná publikace Památné stromy Prahy (vyd. 2011 – 1. vydání, také na CD-ROM). Uvedené výstupy jsou zpravidla k dispozici také v elektronické podobě na Portálu ŽP HMP.


Infomateriály k trasám projektu V Praze za přírodou

Infomateiály k trasám V Praze za přírodou, koláž

Letáky k jednotlivým trasám projektu V Praze za přírodou jsou součástí komplexní sady informačních a propagačních materiálů věnovaných přírodě hlavního města, kterou připravuje a kompletuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (v letech 2012-2015 příprava v gesci odboru městské zeleně a odpadového hospodářství /MZO/. Letáky jsou postupně připravovány od roku NNNNN (každoročně je vydáno několik nových, popř. aktualizovaných mutací).
Zájemcům jsou k dispozici informační materiály v rámci 3 dílčích sad - V Praze podél potoků, Pražská příroda známá, neznámá a Za památnými stromy Prahy pěšky a MHD. V současnosti je k dispozici více než 10 mutací infomateriálů v tištěné nebo elektronické (pdf) podobě. Popisy dalších tras jsou k dispozici na stránkách věnovaných jednotlivým sadám.


Infomateriály ke kampani NE! v přírodě

Informační materiály ke kampani NE! v přírodě, ilustrační koláž

DL Letáky a další materiály připravené v rámci kampaně NE! v přírodě jsou součástí komplexní sady informačních a propagačních materiálů věnovaných přírodě hlavního města, kterou připravuje a kompletuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Materiály jsou postupně připravovány od roku 2021.
Zájemcům jsou v současnosti k dispozici 4 jazykové mutace DL letáku a 2 jazykové mutace plakátu.
Další informace k průběhu kampaně 
jsou k dispozici na webové stránce této kampaně.


infomační materiály vydané v rámci projektu zajištění ekoporadenských služeb pro veřejnost - sada Studánky a prameny v Praze

Informační materiály sady Studánky a prameny jsou připravovány za podpory hl. m. Prahy postupně od roku 2012 v rámci zakázky „Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenství v letech 2012 až 2013" a návazně od roku 2014 rámci projektu "Ekoporadnypraha.cz - poradenské publikace a články pražských poraden" grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí. Zpracovatelem uvedených infomateriálů je organizace MOP (Mladí ochránci přírody, z.s.). K lednu 2022 jsou veřejnosti k dispozici infomateriály zahrnující studánky a prameny v 10 lokalitách hl. m. Prahy - 1. Petřín, 2. Šárka – západ, 3. Šárka – východ, 4. Modřanská rokle, 5. Prokopské údolí a okolí, 6. Kunratický les a okolí, 7. Zbraslav, 8. Vinoř, 9. západní břeh Vltavy a 10. východní břeh Vltavy. V tištěné podobě jsou materiály veřejnosti k dispozici do vybrání zásob v sídle zpracovatele - MOP, v Informačním centru MHMP na Mariánském náměstí, v prostorách OCP MHMP (budova Škodova paláce, Jungmannova ullice č. 35/29, 4. patro), a při vybraných akcích pro veřejnost k tématu pražských studánek a pražské přírody (akce MOP viz http://www.emop.cz¨a akce pořádané OCP MHMP). Všechny materiály jsou zároveň k dispozici v elektronické podobě ve formátu PDF na těchto webových stránkách města a také na webových stránkách http://www.estudanky.eu/vydane-materialy. Informace k dalším studánkám lze nalézt také v rámci tohoto Portálu ŽP v rubrice Příroda, krajina, zeleň v části Pražské studánky.


Ročenky Praha životní prostředí a další výstupy z informačního systému IOŽIP

ukázky materiálů z kompletu ročenka Praha životní prostředí a další související materiály

Ročenka Praha životní prostředí je vydávaná tiskem pravidelně od r. 1989, později i v anglické verzi a v elektronické formě. Od roku 1997 bylo vydáno také sedm elektronických publikací (CD-ROM, 1x DVD) Praha životní prostředí, které v každém vydání obsahovaly poslední ročenky a další publikace a aplikace, Vydání ročenky Praha - životní prostředí od verze 2010 do vyd. 2013 zahrnují jednak podrobnou verzi o rozsahu cca 300 stran (pouze v češtině a jen v elektronické formě v PDF formátu) a dále zkrácenou verzi publikace (v tištěné podobě - v rozsahu do 60 stran), která je k dispozici v tištěné i elektronické podobě a informační leták s výběrem údajů z ročenky (česko-angl., v tištěné podobě a v el. verze v PDF formátu). Vydání od verze 2014 zahrnují kromě podrobné Elektronické zprávy o stavu a vývoji ŽP v Praze (v PDF formátu, v rozsahu cca 300 stran) dále informační brožuru pro veřejnost v rozsahu 20 stran s mapovou přílohou (v tištěné i elektronické podobě, v CZ i angl. mutaci).

V současné době probíhá finalizace brožury Praha životní prostředí 2020, zároveň byla zahájena příprava podrobné verze za roky 2020-2021.

  • Vytvořeno 24. března 2014

Tiskové zprávy hl. m. Prahy

Aktuality z oblasti informačních materiálů pro veřejnost