V r. 1994 schválilo Zastupitelstvo HMP záměr vykupovat lesy ve vlastnictví fyzických osob. Do dnešního dne bylo vykoupeno do majetku města přes 205 ha lesa, tím je na této ploše zajištěna řádná lesnická péče. V lesích vlastněných městem pokračují výchovné a obnovní zásahy (např. přeměna smrkových a borových monokultur ve špatném zdravotním stavu na porosty smíšené), obnovy a údržby cest, sbírání papírů, vyvážení košů a sekání luk. Lesy jsou doplňovány rekreačními prvky, kterých je v současné době evidováno více než 3700 kusů (zejména lavičky a lavice, koše, altány, dětské herní prvky pro děti, vítací tabule aj.). 

Průměrné náklady na údržbu činí v posledních letech cca 15 tisíc Kč/ha/rok (v cenové úrovni roku 2007). Samotná údržba a opravy rekreačních prvků stojí ročně více než 2,5 mil. Kč. Na úklid lesa od běžných odpadků a na likvidaci černých skládek je pak ročně vynakládáno více než 4,5 mil. Kč. Samozřejmou a nezbytnou součástí příměstských lesů jsou také lesní cesty, a to opět v počtu a hustotě vysoce nadprůměrem ČR. Celkem je v lesích hl.m. Prahy (stav jaro 2010) cca 167 kilometrů asfaltových a mlatových cest, tj. hustota 63 bm/ha, z toho asfaltových cest je 33 km. Údržba všech těchto cest v řádném stavu vyžaduje cca 1,5 milionu Kč ročně (bez velkých celkových oprav, kterých se dělá 1-3 ročně v objemu další 1-2 miliony Kč).  Všechny tyto náklady plně hradí hl.m.Praha ze svého rozpočtu.

certifikát PEFC (Pan European Forest Certification Council) Certifikát FSC® (Forest Stewardship Council®) pro lesní majetek hl. m. Prahy, v. 2017

 

Výrazným trendem posledních let, kromě stálého nárůstu počtu návštěvníků,  je příklon k šetrnému, trvale udržitelnému a přírodě blízkému hospodaření v lesích. I s ohledem na tuto skutečnost prošel lesní majetek hl.m. Prahy certifikací, a to jak systémem PEFC (Pan European Forest Certification Council), tak v roce 2007 a následně v roce 2012 a nově v roce 2017 systémem FSC ® (Forest Stewardship Council ® ).

Certifikát FSC® potvrzuje, že v lesích v majetku hl.m.Prahy se hospodaří ekologicky šetrným a trvale udržitelným způsobem při zajištění všech funkcí lesa.
Certifikace FSC® je  prestižní ocenění uznávané po celém světě, a to nejen lesníky , ale i nevládními organizacemi.Certifikační standard  klade na vlastníky lesa vysoké nároky (celkem je posuzováno 160 kritérií v oblasti ekologické, ekonomické  i sociální), v mnoha oblastech vysoce nad rámec požadovaný lesním zákonem, proto je certifikace vždy dobrovolným aktem.


KONTAKTY - OCP MHMP:
Ing. Frantík, tel. 236 00 5804, e-mail: Dan.Frantik@praha.eu
Ing. Čížek, tel. 236 00 5811, e-mail: Martin.Cizek@praha.eu
Ing. Slavík, tel. 23600 5819, e-mail: Petr.Slavik@praha.eu
Odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení péče o zeleň - Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1 

KONTAKTY - Lesy HMP:
Středisko lesy


Obnova v lesích probíhá přísně maloplošně – průměrná velikost obnovované plochy činila v posledních letech pouhých 0,12 ha oproti lesním zákonem povolené velikosti 1 ha. V místech výskytu dubového zmlazení je využíván podrostní způsob hospodaření. Průměrné roční těžby činí v lesích v majetku hl.m.Prahy v posledních letech 2,5 – 4 m 3/ha lesa, což je cca  polovina přírůstu. Z tohoto objemu je ještě v posledních letech  40-60% nahodilých těžeb, tj. nutná těžba suchých a nemocných stromů. Hospodaření v lesích v majetku hl.m. Prahy se striktně řídí ekologickými principy, ekonomické aspekty jsou  při hledání optimálních postupů a v návrzích jednotlivých pěstebních a těžebních opatření při hospodaření v lesích až sekundární. Důležitá je dlouhodobá snaha o přizpůsobení se  principům  trvale udržitelného hospodaření při maximální podpoře biodiverzity stávajících i nově zakládaných porostů (v posledních letech se při zalesňování použilo celkem 20 druhů dřevin), to vše s přihlédnutím k extrémnímu rekreačnímu využívání téměř všech lesních porostů na území hl.m.Prahy (dle průzkumu návštěvnosti se jedná o 2 250 – 7 400 osob na 1 hektar lesa za rok).

VÝSADBY V ROCE 2019

V roce 2019 bylo zalesněno celkem více než 280 000 m2 původně zemědělských pozemků, celkem bylo vysázeno více než  184 000 strom­ků.

Zalesnění proběhlo zejména v rámci výsadby nového Lesa Arborka v Satalicích a také v rámci Lesa V Panenkách (k.ú.  Běchovice) – IV. a V. etapa výsadeb. Dílčí výsadby byly provedeny také na poli u Holyně, Jinonic a Kbel.
V rámci stávajících lesů bylo v rámci obnovy lesa vysázeno více než 260 000 stromků.