[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Na Belvedéru - fotogalerie

Popis:

Zděná omítaná stavba zasazená v mírném svahu. Průčelí 115 cm široké, 1 m vysoké, v něm mírně excentricky umístěn vstup, uzavřený mříží. Uvnitř klenutá kobka. Dle spáry v omítce je zjevné, že vstupní dvířka osazeny dodatečně, původně se kopka otevírala oválným otvorem v celé její velikosti. Hloubka vody v přední části je cca 0,5 m, dozadu se postupně zvyšující až na 1,7 m. Odtok kovovou trubkou do betonového žlabu. Název též Belvedér.

Zajímavosti:
Lze předpokládat, že studánku zřídil místní okrašlovací spolek současně se založením lesoparku Belveder (1929) nebo v letech následujících v rámci péče o něj.
Belvedér - takto je nazýván severovýchodní výběžek Brd nad údolím Vltavy a potažmo i lesopark, který srázy pokrývá.
Spára v omítce, která byla zřetelná ještě před posledním omítnutím (v roce 2005), jasně dokládala, že vstupní dvířka byla osazeny dodatečně, původně se kopka otevírala oválným otvorem v celé její velikosti.

 

Pražské studánky - Na Belvedéru - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Zbraslav
Katastrální území:
Zbraslav
Upřesnění polohy: Studánka leží na severním okraji lesoparku Belveder při styku ulic K Interně a U prádelny (poblíž vstupu do areálu transfůzního oddělení Fakultní nemocnice).

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást lesoparku Belvedér. V něm řada dalších studánek a pramenů: U interny, Královna, Pod schůdky, Pod školkou, U pískovny, Nad vodárnou.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 153)
Tesař O., Součková M.: Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdrojů) - IKE s.r.o.,  Praha 1995
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 16-17)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 22)

Aktualizace leden 2010


Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – hořečnato –sírano –uhličitanového typu s neutrálním pH a poměrně vysokou mineralizací.

Obsahy dusičnanů a železa jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U dusičnanů je to cca o 50%. Koncentrace iontů železa odpovídají místnímu přírodně zvýšenému pozadí, danému geologickými poměry lokality a mineralogickým složením okolních hornin.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií, bakterií Escherischia coli a Enterokoků, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod.
Limity pro znečišťující látky dané Metodickým pokynem MŽP ČR platným od 31.7.1996 v ostatních sledovaných ukazatelích (těžké a toxické kovy a antropogenní kontaminanty – tzn. ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím podzemní voda z této studánky splňuje.Nízké hodnoty byly naměřeny také v parametru chemická spotřeba kyslíku, který indikuje organické znečištění přírodního i antropogenního původu.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 0,2 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace dusičnanů stagnuje, počty koliformních bakterií klesají, ale počty psychrofilních bakterií rostou, takže lze konstatovat, že kromě přítoku povrchové vody se kvalita vody pomalu zlepšuje.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody