[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Kamínka

Popis:

Klenutá kobka 1 x 1m, vysoká cca 125 cm z kamenů a cihel v terase pod domkem. Hloubka cca 75 cm, voda odtéká trubkou pod ulicí do kanalizace. Přístup z ulice opatřen 1,5 m od studánky mřížovými odemknutými vrátky.

Zajímavosti:
Od studánky odvozeno jméno ulice Pod studánkou.
Název též Kamínky, Nad Kamínkou (staré pomístní jméno).

Aktualizace 2010

Pražské studánky - Pod Baněmi, Kamínka, orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Zbraslav
Katastrální území:
Zbraslav
Upřesnění polohy: Studánka leží na styku ulic Pod Kamínky a Pod studánkou, v terase pod domkem, patřícím k čp. 993.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Severně lesopark Belvedér, v němž řada studánek a pramenů: Pod schůdky, Pod školkou, U pískovny, Nad vodárnou, Královna, U interny, Na Belvedéru. Jihozápadně studánka Pod Baněmi.
(aktualizováno 2005)

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 153)
Lašťovka M., Ledvinka V. a kol.: Pražský uličník 1. díl – Libri, Praha 1997
Tesař O., Součková M.: Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdrojů) - IKE s.r.o.,  Praha 1995
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 17)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 22)

Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato – sírano – uhličitanového typu s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě.
Bohužel byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty fekálních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což prokazuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Zvýšené počty psychrofilních bakterií jsou způsobeny průsakem povrchové vody do této studánky a potvrzují tak přírodní organické znečištění.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce naměřeny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty fekálních a psychrofilních bakterií rostou, takže lze konstatovat, že dochází ke zvýšenému přítoku znečištěné vody do tohoto pramenu.