[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Královna - fotogalerie

Popis:

Klenutý cihlový vstupní portál ve svahu, široký 110 cm, vysoký 90 cm, opatřený uzavřenou mříží. Podzemní prostor tvoří „předsíň“ a vlastní jímací kobku – vše vyzděno z červených cihel. Voda čerpána potrubím do výše položených zahrad. Níže v lese silný výron vody (průsak ze studánky?), stékající volně k cestě. Nad cestou skružová jímka o průměru 65 cm, vystupující v nejvyšším místě 27 cm nad terén, uzavřená kovovými pruty. Trubkový přepad nefunkční. Pod cestou pak tři trubky, osazené v opěrné zídce cesty. Nejsilnější proud vody (pravděpodobně z jímky, potažmo ze studánky výše ve svahu) vytéká z prostřední z nich (kameninová trubka). Pod ní obezděný prostor 188 x 110 cm, opatřený zařízením k měření průtoku vody, k němu přístup z cesty po kovových schůdcích a lávce. Zbývající dvě trubky (jedna svádí vodu z „prameniště“ pod studánkou, původ vody z druhé nejasný) v současné době více méně bez vody. Název též Královka, Na Královně (staré pomístní jméno)

Zajímavosti:
Dříve zdroj vody pro zbraslavský pivovar.
Od roku 1973 součást pozorovací sítě podzemních vod Českého hydrometeorologického ústavu (kód PP0358).

Aktualizace popisu - leden 2010

Pražské studánky - Královna, orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy
Pozn: V mapě jsou naznačeny všechny prameny v lokalitě studánky Královna

Městská část Praha-Zbraslav
Katastrální území:
Zbraslav
Upřesnění polohy: Studánka se nalézá ve střední části lesoparku Belveder, v horní části rokle, spadající strmě k východu, pod zahradami severně od východního konce ul. Nad parkem. Vlastní studánka ve svahu nad vrstevnicovou cestou, přepad vody pod cestou asi o 20 m dál.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást lesoparku Belvedér. V něm řada dalších studánek a pramenů: Na Belvedéru, U interny, Pod schůdky, Pod školkou, U pískovny, Nad vodárnou.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 153)
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 17)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 21, 33)

 

Kvalita podzemní vody ve studánce (stav 2012):

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – sodno – sírano – uhličitanového typu s neutrálním pH a zvýšenou mineralizací.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda v posledních letech vyhovovala vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. V roce 2012 se však objevil značný nárůst koncentrace chloridů překračující limit pro pitnou vodu o 30%. Je patrný nárůst koncentrace síranů, obsah dusičnanů je těsně pod limitem pro pitnou vodu. Výrazný nárůst byl pozorován u stanovení vodivosti, celková mineralizace podzemní vody tedy roste. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!

Koncentrace vybraných antropogenních kontaminantů (ropné látky, chlorované a aromatické uhlovodíky) vyhovují vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, resp. Metodickému pokynu MŽP ČR platnému od 31. 7. 1996.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je vysoká, pohybuje se v rozmezí od 0,5 do 2 l/s. V roce 2008 i 2012 byla změřena vydatnost 1,3 l/s. Na odtoku je instalován Thomsonův přeliv pro měření průtoku.

Trendy: výrazný nárůst koncentrace chloridů, patrný vzestup obsahu síranů, růst celkové mineralizace.

Archiv  -  stav 2009
Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – sodno –sírano – uhličitanového typu s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací.
Z hlediska analyzovaných chemických složek voda v posledních letech vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!
Také z hlediska mikrobiálního vyhovuje podzemní voda z této studánky výše uvedené vyhlášce, kromě ojedinělého výskytu koliformních bakterií, což může prokazovat průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.
Vydatnost tohoto pramene kolísá od 0,2 do 2 l/s.
Trendy: počty koliformních bakterií kolísají, takže lze konstatovat, že nárazově dochází k přítoku
znečištěné vody do studánky.

 

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody