1. Dojde k rozšíření obecního systému o novou komoditu, kterou je bioodpad rostlinného původu

  Cílem města při přípravě novely obecně závazné vyhlášky bylo zejména převzetí služby svozu bioodpadu. Svoz bioodpadu byl zajišťován v podmínkách hl. m. Prahy pouze na komerční bázi, a to především svozovou společností Pražské služby, a.s. Svoz bioodpadu tedy bude i nadále kontinuálně zajišťován, od 1.1.2020 již ale pod hlavičkou hl. m. Prahy za výhodnějších podmínek pro občany. Svoz bude zajišťován na základě smlouvy mezi hl. m. Prahou a konsorciem „Pražské odpady 2016 – 2025“ jehož vedoucím účastníkem je spol. Pražské služby, a.s.
   
 2. Jaké výhody pro Vás bude mít převzetí služby městem?

  V případě převzetí služby pod správu města je pro vlastníky nemovitostí, kteří již nyní využívají nádobu na bioodpad, cena služby svozu bioodpadu snížena o 50 % oproti cenám spol. Pražské služby, a.s. pro rok 2019.  Ostatní náklady spojené se zajištěním nové služby budou hrazeny z rozpočtu města. Město zároveň navíc umožní vlastníkům nemovitostí objednat si kromě četností svozu 1 x za 14 dní i častější odvoz, a to 1 x nebo 2 x týdně.

  Předpokládáme tedy, že vlastníci nemovitosti, kteří si již nyní tuto službu hradí u svozové společnosti, ji budou využívat i nadále ve „zvýhodněném“ obecním režimu.

  Předně musíme a chceme zdůraznit, že objednání nádoby na bioodpad, nebude pro vlastníka nemovitosti povinné, nádobu na bioodpad si vlastník bude moci pořídit pouze v případě jeho zájmu o novou službu.
   
 3. Proč byla zachována finanční spoluúčast vlastníků nemovitostí?

  Jak bylo uvedeno výše, v rámci procesu převzetí služby svozu bioodpadu se jedná o převzetí služby, která již je v podmínkách Prahy zajišťována jako služba hrazená. Město tuto službu zlevnilo o 50 % a zachování minimální finanční spoluúčasti vlastníka na nové službě je jistou podobou záruky, že nová služba bude využívána pouze těmi vlastníky, kteří budou mít skutečný zájem rostlinný bioodpad třídit a předávat městu v požadované kvalitě. Primárním zájmem města je získat čistý a kvalitní materiál rostlinného původu, neboť výsledné složení bude mít přímý vliv na způsob, jakým bude s bioodpadem v rámci městského systému dále nakládáno. Pokud bude kvalita vysbíraného bioodpadu dobrá, bude přednostně využíván na kompostárnách v Praze a ve Středočeském kraji.
   
 4. Co mám udělat, pokud mám zájem o „hnědou“ nádobu na bioodpad?

  Přípravy na přechod systému pod hlavičku hl. m. Prahy jsou v plném proudu. Po schválení vyhlášky Zastupitelstvem hl. m. Prahy, bude naší snahou při převzetí služby ve spolupráci se spol. Pražské služby, a.s. informovat všech cca 14 tisíc vlastníků nemovitostí, kteří již v tuto chvíli hnědou nádobu mají. O hnědou nádobu bude možné požádat pouze prostřednictvím změny předvyplněného objednávkového formuláře na webových stránkách, který bude možno přímo elektronicky odeslat ke zpracování. Nebo ho zaslat poštou, případně navštívit zákaznické centrum. Po odeslání a doručení vyplněné objednávky obdržíte vyplněné Prohlášení plátce poplatku, kterým bude potřeba podepsat vlastníkem nemovitosti a zaslat zpět. Svoz bioodpadu bude probíhat bez přerušení a nádoba Vám bude ponechána.
 5. Kolik bude stát nádoba na bioodpad?

  Cena nádob na bioodpad od 1. 1. 2020 je uvedena v následující tabulce:

  Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč
  četnost/týden 1x za 2 týdny 1x týdně 2x týdně
  120 litrů 56 112 224
  240 litrů 90 179 359

  Nádobu na bioodpady bude možno objednat v celoročním nebo sezónním režimu svozu. 


Další podstatnou změnou, kterou změna vyhlášky o poplatku přinese, je změna poplatku za svoz komunálního odpadu v Praze, a to o 30 %.

Vzhledem k tomu, že poplatek za komunální odpad se od roku 2005 nezměnil, ale náklady na zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu neustále rostou, stejně jako jeho produkce, přistoupilo město ke zvýšení poplatku. I po zvýšení poplatku bude část nákladů na svoz a odstranění směsného odpadu i nadále hrazena z rozpočtu města.
Náklady na směsný odpad lze minimalizovat důsledným tříděním papíru, plastu, skla, nápojových kartonů, kovových obalů, a nově i bioodpadů při objednání si hnědé nádoby lze tedy snížit objem „černých“ nádob.

Cena nádob na směsný komunální odpad od 1. 1. 2020 je uvedena v následující tabulce:

Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu za měsíc v Kč
četnost/týden 1x za 2 týdny 1x týdně 2x týdně 3x týdně 4x týdně 5x týdně 6x týdně 7x týdně
70 litrů 112 199 373 - - - - -
80 litrů 112 199 368 - - 896 - -
110 litrů 134 242 454 667 878 - 1 307 -
120 litrů 133 242 436 655 883 1 043 1 242 1 440
240 litrů 212 394 762 1 078 1 431 1 671 2 071 2 471
360 litrů 304 555 1 030 1 503 1 997 2 480 - -
660 litrů 553 998 1 890 2 782 3 673 - - -
1 100 litrů 770 1 388 2 601 3 838 5 060 5 915 7 458 9 001

Jak se o plánované změně poplatku dozvím?

Komplexní informace o změnách, které s sebou přinese plánovaná změna vyhlášky o poplatku, obdrží vlastníci nemovitostí současně se složenkou (výměrem poplatku) za druhé pololetí roku 2019, tzn. ve druhé polovině prosince 2019.

Obecně závazná vyhláška č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad je standardně zveřejněna na stránkách města:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_2005-vyhlaska_cislo_2_ze_dne_27_01_2005.html

Pokud máte zájem o podrobnější informace nebo nám chcete zaslat doplňující dotazy k plánovaným změnám, pište nám prosím na adresu: bioodpad@praha.eu