Podmínkou pro zavedení platby formou inkasa je vyplnění formuláře „Platby formou inkasa z bankovního účtu plátce poplatku“, pro potřeby správce poplatku za komunální odpad. Plátce poplatku při vyplňování formuláře použije přidělený variabilní symbol nemovitosti , pod kterým je veden v evidenci plátců poplatku za komunální odpad na Magistrátu hl. m. Prahy.

S vyplněným formulářem plátce poplatku kontaktuje svůj peněžní ústav, kde potvrdí souhlas s inkasem ze svého bankovního účtu ve prospěch účtu hlavního města Prahy vedeného u PPF banky a.s., číslo účtu: 090018-5157998/6000. Souhlas je třeba zadat s okamžitou platností.

Poté plátce poplatku doručí vyplněný formulář správci poplatku ke zpracování na Magistrát hl. m. Prahy, Odbor daní, poplatků a cen, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

V případě, že správce poplatku neobdrží vyplněný formulář, platby budou realizovány jako dosud.


Formulář „Platby formou inkasa z bankovního účtu plátce poplatku“ a podrobné informace k provádění platby poplatku za komunální odpad formou „Inkasa“. je možno stáhnout v souboru (formát DOTX, velikost 47 kB) nebo v souboru (formát PDF, velikost 231 kB).