Pár slov z historie

V roce 1996 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy „Projekt hospodaření s odpady“. Realizace tohoto projektu probíhá od roku 1998, jde o celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu

Na fyzické osoby, které jsou původcem odpadu se vztahují pouze ty povinnosti původce odpadu stanovené v zákoně (dle § 15 zákona č. 541/2020 Sb.)

V roce 1996 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy  „Projekt hospodaření s odpady“ (usnesení č.47 ze dne 16.1.1996). Realizace tohoto projektu probíhá od roku 1998, jde o celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu, spočívající v třídění na následující druhy:

 • papír a lepenka
 • sklo směsné a čiré
 • nápojový karton
 • plasty směsné
 • objemný odpad
 • směsný odpad
 • nebezpečný odpad
 • kovy železné a neželezné, stavební suť, elektrotechnický odpad, odpad z údržby zeleně, dřevěný odpad, pneumatiky
 • biologicky rozložitelný odpad

Současnost

Na základě otevřeného zadávacího řízení byla s účinností od 1. 8. 2016 uzavřena smlouva na zajištění svozu a dalšího nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem. Smlouva byla podepsána mezi hl. m. Prahou a Konsorciem „Pražské odpady 2016-2025“ které je tvořeno společnostmi Pražské služby, a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (od 1. 1. 2019 nástupnickou společností AVE Pražské komunální služby, a.s.) Délka trvání smlouvy je 10 let.

Zajištění svozu směsného a tříděného komunálního odpadu na území hl. m. Prahy zajišťují i nadále společnosti Pražské služby, a.s., AVE Pražské komunální služby, a.s., IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s. a KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s. Povinnosti svozových společností jsou stanoveny v Provozním řádu, jež je součástí smlouvy operátora systému s městem.

Změny ve svozových oblastech

V souvislosti s novou smlouvou došlo ke změnám svozových oblastí. Od 1. 8. 2016 se rozšířilo svozové území spol. AVE Pražské komunální služby, a.s. Nově tato společnost zajišťuje svoz směsného a tříděného komunálního odpadu mimo území MČ, Praha 3, Praha 9 Praha 10 a Praha 14 i na území MČ Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha - Březiněves, Praha - Ďáblice, Praha - Dolní Chabry, Praha - Satalice, Praha - Vinoř a Praha - Čakovice. Společnost Pražské služby, a.s. obsluhuje ostatních městské části s výjimkou území MČ Praha 8 a Praha - Troja, kde službu zajišťuje společnost IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s. a dále území MČ Praha 2 kde je sběr a svoz realizován prostřednictvím společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s.


mapa oblasti 2016


Nová smlouva, nové služby

Součástí uvedené smlouvy je i postupné zavedení celoplošného sběru kovových obalů. Sběr bude probíhat prostřednictvím samostatných sběrných nádob přistavených ke stanovištím tříděného odpadu. V prvním roce se počítá s osazením až 1000 ks nádob. Kovové obaly jsou vedle papíru, plastu, skla a nápojových kartonů další komoditou tříděného sběru.

Směsný odpad

Zajistit dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je povinností vlastníka objektu (dle § 6 písm. a) vyhlášky č. 22/2017 Sb. HMP). Celkový počet sběrných nádob u jednotlivých nemovitostí je cca 117 000 ks. Tento odpad je z převážné většiny svážen do ZEVO Malešice k jeho energetickému využití. Zbytek je ukládán na skládky směsného odpadu převážně na území Středočeského kraje (např. v Benátkách nad Jizerou provozované spol. AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.) nebo na území města na skládce v Ďáblicích provozované spol. FCC Česká republika, s.r.o.

Tříděný odpad (papír, plasty, sklo, nápojové kartony a kovy)

Sběr tříděného odpadu je realizován tzv. donáškovým systémem. V ulicích hlavního města Prahy je rozmístěno cca 4 430 stanovišť tříděného sběru, 3 330 sběrných hnízd osazených barevnými nádobami o objemu 240 – 3 350 l na sklo, papír a plasty případně čiré sklo, nápojové kartony a kovy je volně přístupných v ulicích města a dalších cca 1 100 sběrných míst je umístěno na území Pražské památkové rezervace přímo v bytových domech.
Sběr tříděného odpadu na území hlavního města Prahy je řešen ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s., což je autorizovaná obalová společnost. Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem.

Podzemní kontejnery na tříděný odpad na území hl. m. Prahy

Na území hl. m. Prahy je v současné době zapojeno v systému služby svozu města 98 stanovišť s podzemními kontejnery (PK) na tříděný odpad.

Bioodpad

Od roku 2007 hl. m. Praha zajišťuje organizovaný sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK). Projekt je plně hrazen z rozpočtu hl. m. Prahy a občané mohou zdarma do přistavených kontejnerů odkládat bioodpad ze zahrad - větve, listí, neznečištěnou zeminu, kuchyňský odpad rostlinného původu apod. Velkoobjemové kontejnery na bioodpad jsou přistavovány po celou dobu vegetačního období, tj. od března do konce listopadu. Aby se zvýšila dostupnost této služby pro občany, jsou kontejnery k dispozici na předem ohlášených místech o víkendech, a to dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin nebo odpoledne od 13.00 do 16.00 hodin. Po celou dobu přistavení je u nich přítomna obsluha, která zabezpečuje čistotu sběru.
Harmonogram přistavení VOK na bioodpad naleznete na webových stránkách městských částí a dále na nástěnkách a v místních časopisech, nebo je možné použít online mapu.
Každý občan s trvalým pobytem může navíc zdarma odkládat svůj bioodpad ve sběrných dvorech hl. m. Prahy, které jsou v Praze k dispozici. Odtamtud je bioodpad převážen k dalšímu zpracování kompostováním.

Stabilní sběrné místo pro sběr bioodpadu

V říjnu 2004 bylo městem vybudováno „Stabilní sběrné místo pro sběr bioodpadu“ v Dřevčické ulici na území městské části Prahy 10, kde mohou občané Prahy odevzdávat bioodpad rostlinného původu zdarma a navíc mají možnost získat kompost. Provoz je zahájen vždy začátkem března a trvá nepřetržitě do poloviny prosince. Limitní množství je 250 kg bioodpadu na 1 občana na měsíc. Informace o provozu „Stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu“ naleznete v samostatném článku.

Kompostárna hl. m. Prahy

Od roku 2017 mohou obyvatelé Prahy využívat také zařízení na zpracování bioodpadu - kompostárnu hl. m. Prahy ve Slivenci jejímž provozovatelem je příspěvková organizace města - Lesy hl. m. Prahy. Kompostárna je dimenzována na zpracování až 5.000 t čerstvého materiálu ročně, její zastavená plocha činí 6.024 m2. Zpracování materiálu bude probíhat v pásových hromadách na otevřené ploše.

Objemný odpad

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad (VOK) jsou určeny výhradně pro objemný odpad od občanů Prahy (fyzické osoby), nikoliv pro odpad z živností. Do VOK patří např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod. Zásadně se nesmí do VOK odkládat lednice, televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady a ostatní využitelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony apod.).
Harmonogramy svozu (konkrétní místa data a časy přistavení) jsou ve většině případů zveřejňovány na internetových stránkách dané městské části, případně v místních časopisech a na nástěnkách, nebo je možné použít online mapu.

V současné době mohou občané hl.m.Prahy odkládat objemný odpad bezplatně také na sběrných dvorech hl.m.Prahy.

Sběr nebezpečných odpadů

Komplexní systém sběru nebezpečného odpadu (NO) probíhá v několika úrovních:

 • mobilní sběr - každoročně cca 300 tras (odkaz na podrobný článek
 • stabilní sběr  - 21 shromažďovacích míst NO (včetně devatenácti sběrných dvorů hlavního města Prahy)
 • lékárny - nepoužité či prošlé léky je možné odevzdat ve všech lékárnách na území města

Zpětný odběr vybraných výrobků

Hlavní město Praha ve spolupráci s kolektivními systémy ASEKOL a.s., ELEKTROWIN, a.s., EKOLAMP, s.r.o. a ECOBAT s.r.o. zajišťuje zpětný odběr vyřazených elektrozařízení a výrobků.

 • ASEKOL a.s. se specializuje na oblast zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, ale pouze pro skupinu zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení, spotřebitelská zařízení, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, lékařské přístroje (mimo implantované a infikované výrobky).
 • ELEKTROWIN a.s. je zaměřen na zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění „velkých“ elektrozařízení a elektroodpadu (velké lednice a mrazáky a malé domácí spotřebiče, nářadí, nástroje).
 • EKOLAMP s.r.o. je zaměřen na zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, konkrétně osvětlovací zařízení:
  zářivky (nízkotlaké výbojové světelné zdroje - lineární, kruhové, úsporné se závitem nebo nástrčné) a výbojky (vysokotlaké výbojové světelné zdroje - vysokotlaké i nízkotlaké, sodíkové, halogenidové, směsné.).
 • ECOBAT s.r.o. je zaměřen na zajištění plnění povinností zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů (do hmotnosti 750 g), jejich využití a následné zpracování.

 
Sběrné dvory

V současné době je na území Prahy v provozu 20 sběrných dvorů hlavního města Prahy. Jejich provoz je zajišťován na základě výsledků otevřených výběrových řízení s provozující firmou nebo prostřednictvím městské části, které Hlavní město Praha poskytuje na provoz sběrného dvora roční jednorázovou neinvestiční dotaci (MČ Praha 12, MČ Praha 16 a MČ Praha 20). Občané s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy mohou zdarma odkládat pod dozorem obsluhy vybrané druhy odpadů  - objemný odpad, odpad ze zeleně, dřevo, stavební odpad do 1m3 měsíčně na osobu, kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady a vyřazená elektrozařízení v rámci zpětného odběru výrobků.

Od roku 2015 je na SD zaveden sběr obnošeného textilu, oděvů a obuvi a v roce 2016 hl. m. Praha zavedla sběr použitého potravinářského oleje a tuků. Dalšími kroky je začít s tzv. Re-Use (opětovným použitím) v rámci předcházení vzniku odpadů.


Plány odpadového hospodářství (POH)

Koncepční dokumenty v oblasti odpadového hospodářství jsou v Hl. m. Praze řešeny ve 2 úrovních (viz. Plány, koncepce):

 • POH kraje – všichni původci odpadů na území hl. m. Prahy
  o   Období 2016 – 2025
  o   Analytická část – vyhodnocení stavu odpadového hospodářství
  o   Závazná část – cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů - schválena dne 31.3.2016 obecně závaznou vyhláškou č. 6/2016 Sb. hl. m. Prahy
  o   Směrná část – výčet nástrojů pro splnění cílů POH
 • POH obce – původce odpadů pouze hl. m. Praha
  o   návrh nového POH musí být schválen do 12 měsíců ode dne vyhlášení závazné části POH kraje