Graf 1 - Vývoj nákladů na komplexní systém nakládání s odpady [tis. Kč], 2009-2019

Graf - Vývoj nákladů na komplexní systém nakládání s odpady [tis. Kč], 2009-2019

Celkové náklady komplexního nakládání s komunálním odpadem činily v roce 2019 cca 1,6 miliardy Kč, celkové příjmy pak 899,4 mil. Kč. Největší část nákladů patří nakládání se směsným odpadem (v roce 2019 částka cca 989,3 mil. Kč hrazená převážně občany v rámci výběru poplatku za komunální odpad). Město v závislosti na výši inflace a změn DPH doplácí na tuto službu 5 až 20 % ze svého rozpočtu.
Rozdíl v uvedených příjmech a nákladech hradí ze svého rozpočtu MHMP (v roce 2019 cca 701 mil. Kč).

Zdroj: OCP MHMP

Graf 2 - Vývoj produkce a nakládání s komunálním odpadem, 2008-2019 (v tis. t)

Graf - Vývoj produkce a nakládání s komunálním odpadem, 2008-2019

Pozn.: Od roku 2013 je upravena metodika pro vyhodnocení produkce a nakládání s KO, viz text níže u tabulky.
Zdroj: OCP MHMP

Tab.1: Produkce a nakládání s komunálním odpadem [tis. t rok-1]

Rok KO *) (kt) Odstranění (kt) Využití (kt)
skládkování vypouštění do vodních těles termické energetické materiálové celkem
2013 400,9 77,5   1,8 226,6 95 321,6
2014 405,8 65,7   0,5 241,9 97,8 339,7
2015 408,2 55,7   0,1 251,7 100,2 351,9
2016 423,5* 50,8 13,2 0,6 245,9 113,0 358,9
2017 430,3 54,8 16,9 0,6 241,3 116,7 358,1
2018 432,8 62,7 7,7 0,7 245,3 116,4 361,7
2019 440,9 63,8 7,5 0,7 249,1 119,6 368,6
2020 451,8 64,3 10,7 0,1 251,3 125,5 376,8

Pozn.: Od roku 2013 je upravena metodika pro vyhodnocení produkce a nakládání s KO. Vyhodnocení je od roku 2013 postaveno na hodnotách uvedených v ročním hlášení o produkci odpadů hl. m. Prahy a dle jednotlivých kódů nakládání uváděných v ročních hlášení oprávněných osob. Celkové množství je i včetně uličních smetků. V roce 2013 je zahrnut i tzv. povodňový odpad, který byl skládkován.

* Od roku 2016 jsou na doporučení ČIŽP v celkovém množství započítány i produkce odpadů z činnosti fyzických osob na území MČ, přičemž tyto odpady generovaly služby, které pro své občany poskytovaly MČ ze svých vlastních rozpočtů nad rámec služeb poskytovaných Magistrátem hl. m. Prahy. Dále jsou v celkovém množství započítány i tzv. uliční smetky z úklidu komunikací, jejichž produkce v roce 2018 činila cca 12 286,7 t.

Pro informaci a možnost porovnání zde uvádíme také údaje za 2005 - 2012 stanovené podle dřívější metodiky. V množství *komunálního odpadu za roky 2005 - 2012 je zahrnuto pouze množství odpadu, jehož sběr a využívání/odstraňování hradil odbor MZO MHMP. Celkové množství KO bylo proto vyšší, např. o uliční smetky.

Rok Komunální odpad * Odstranění Využití
Skládkování Celkem Termické-energetické Materiálové
vytříděno** Fe – ze škváry
2005 319,1 54,0 265,1 201,2 63,9 3,4
2006 326,4 53,7 272,7 200,5 72,2 3,3
2007 340,5 62,9 277,6 197,3 80,3 3,1
2008 360,2 72,3 287,9 190,8 97,1 3,1
2009 382,7 78,6 304,1 191,2 112,9 3,1
2010 385,3 68,3 317,0 200,4 116,6 3,2
2011 395,9 53,4 342,5 220,6 121,9 2,0
2012 385,1 35,7 349,4 228,5 120,9 3,2

** Včetně nebezpečných složek komunálních odpadů

 

Graf 3 - Množství tříděného sběru v ulicích a v domovním vybavení v letech 2007-2019 [t]

Graf - Množství tříděného sběru v ulicích a v domovním vybavení v letech 2007–2019 [t]

Zdroj: OCP MHMP


Vybrané základní údaje o produkci, využívání a odstraňování odpadů v Praze v roce 2019 a letech předešlých:

Tab.2: Produkce odpadů v Praze (tis. t . rok-1)

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Odpady celkem   6 144 6 795 4 715 4 941 3 811 4 269 4 161 4 602 4 517 5 187 5 080
z toho v kategorii: nebezpečné 136 211 109 132 79 62 71 58 64 99 124
ostatní 6 008 6 584 4 605 4 810 3 732 4 207 4 090 4 544 4 453 5 087 4 956

Zdroj: MHMP (od r. 2011), CENIA (do 2010)

 

Graf 4 - Podíly odpadů produkovaných na území hl. m. Prahy podle jejich původu, 2019

Graf - Podíly odpadů produkovaných na území hl. m. Prahy  podle jejich původu, 2019

Zdroj: MHMP (od r. 2011), CENIA (do 2010)Další souhrnné informace a statistiky: