[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - V obecní zahradě - fotogalerie

Popis:

Kruhová studna, zapuštěná téměř celou svou hmotou do strmého břehu potoka. Ve výši 45 cm (v místě, kde se průměr studny nápadně zužuje) přepad vody z 20 cm dlouhé trubky.
Studánka využívána chataři.
Název též Pod Slivencem.

Aktualizace březen 2010

orientační mapka Prahy - katastrální území Slivenec

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Slivenec
Katastrální území:
Slivenec
Upřesnění polohy: Studánka leží těsně na pravém břehu potoka Vrutice pod Slivencem, asi 20 m nad soutokem s levostranným přítokem, který přitéká z prudké zatáčky ulice K Homolce. Přístup po pěšině ze silnice proti proudu potoku (po druhém břehu).

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

15 m pod studánkou na druhém břehu potoka starý vodojem.
Níže v údolí studánky U vápenky a V Libři.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Kadlecová Renáta, Žák Karel: Krasové prameny Českého krasu - In: Český kras XXIV - Muzeum Českého krasu, Beroun 1998 (str. 27)
Tesař O., Součková M.: Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdrojů) - IKE s.r.o.,  Praha 1995
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 20)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 21, 33)


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a vysokou mineralizací.

Obsahy dusičnanů a chloridů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U dusičnanů je to cca o 100%, u chloridů je to cca o 25 %. Chloridy pravděpodobně pocházejí ze zimního solení vozovek.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene do 0,2 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace dusičnanů a chloridů mírně klesají, takže lze konstatovat, že pomalu ustává přítoku povrchově znečištěné vody do studánky!