[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - U Vápenky - fotogalerie

Popis:

Klenutý sklípek z cihel 1,9 m široký, 2,7 m dlouhý, cca 1,8 m vysoký, bez vstupních dveří. V jihozápadním rohu tůňka cca 65 x 70 cm velká, 20 cm hluboká, částečně vysekaná ve skále. Odtok nezřetelný, zřejmě trubkou v podlaze (před vstupem do sklípku mříž kanalizace).
Název též V Dolích.

orientační mapka Prahy - katastrální území Velká Chuchle

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Velká Chuchle
Katastrální území:
Velká Chuchle
Upřesnění polohy: Studánka se nachází ve svahu v jižním sousedství staré vápenky nad Velkou Chuchlí (ul. V Dolích). Přístup ze dvora domu č. 17.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží v přírodním parku Radotínsko-Chuchelský háj, v těsné blízkosti přírodní rezervace Homolka.
V blízkosti studánky prochází modře značená turistická stezka ze Slivence do Velké Chuchle a začíná naučná stezka Barandovské skály-Chuchelský háj, nedaleko prochází též žlutě značená turistická stezka z Velké Chuchle Chuchelským hájem do Malé Chuchle
Výše v údolí studánka V obecní zahradě, níže v údolí pramen V Libři.

Aktualizace 1.3. 2010

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Tesař O., Součková M.: Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdrojů) - IKE s.r.o.,  Praha 1995
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 19)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 21)


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a dosti vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy dusičnanů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, a to o cca 10%.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny nárazově zvýšené počty koliformních a psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství, kromě hliníku, jehož obsah byl cca dvojnásobný oproti limitu.

Vydatnost tohoto pramene kolísá od 0,1 do 2 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace dusičnanů stagnují, ale počty fekálních a psychrofilních bakterií stoupají, takže je nutno konstatovat, že nárazově dochází k přítoku znečištěné vody do studánky.