[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - V Libři - fotogalerie

Popis:

Poměrně velká okrouhlá tůň 150 x 170 cm, 60 cm hluboká. Přes ní 50 cm široká dřevěná lávka (30 cm nad hladinou vody). Do tůně ústí několik dnes již nefunkčních trubek, propojujících ji s výše položeným rybníčkem a prameništi a zajišťujících kdysi zřejmě vodu do přilehlých zahrádek. Pramenná tůň plynule přechází do bažin pod pramenem.

Zajímavosti:
Jméno údolí, respektive potoka v něm protékajícího.
Železitá voda, výrazné železité usazeniny.

Aktualizace: červen 2010

orientační mapka Prahy - katastrální území Velká Chuchle

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Velká Chuchle
Katastrální území:
Velká Chuchle
Upřesnění polohy: Pramen leží v údolí Libeřského potoka nad Velkou Chuchlí, západně od ul. Nad Libří. V zalesněném svahu pod zahrádkami, nad mokřinou na pravém břehu potoka, 25 m pod rybníčkem.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Pramen je součástí přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj.
Výše v údolí studánky U vápenky a V obecní zahradě.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Podvolecký František: Podzemní vody a prameny v okolí Prahy - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 1, sv. 100 – VÚV, Praha 1934 (str. 38-39)


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu se slabě kyselým pH a dosti vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy iontů železa jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, a to cca 8x,  ale u iontů železa jde o místní, přírodně zvýšené pozadí, dané geologickými poměry lokality a mineralogickým složením okolních hornin.
V podzemní vodě z této studánky jsou ale nárazově zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, což indikuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod! Také byly v podzemní vodě naměřeny zvýšené počty psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene do 0,4 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty fekálních a psychrofilních bakterií stoupají, takže lze konstatovat, že stále dochází k přítoku fekálně znečištěné vody do studánky!