Náležitosti žádosti k nakládání s nebezpečnými odpady původce dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech

Pozn.:
V souvislosti s novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů si Vás dovolujeme upozornit, že souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle ustanovení § 16 odst. 3 výše uvedeného zákona se od 1. 10. 2013 nadále nevztahuje na shromažďování nebezpečného odpadu v místě jeho vzniku a na přepravu nebezpečného odpadu.

 


Náležitosti žádosti k provozování zařízení (souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů)

 


Náležitosti žádosti k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů pro původce odpadů

 

 


Náležitosti žádosti k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů pro provozovatele zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů

 


Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů po území ČR (příloha č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb.)

Povinnost ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů prostřednictvím elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (dále „elektronický systém“ nebo „SEPNO“) je stanovena v zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech, a to novelizačním zákonem č. 223/2015 Sb. s účinností od 1. ledna 2016. Oficiální provoz systému SEPNO je zahájen od 2. května 2018. 

Co je SEPNO? 

Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) je samostatným modulem Informačního systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), systém SEPNO poskytuje elektronické služby za účelem příjmu a zpracování Ohlašovacích listů přepravy nebezpečných odpadů v elektronické podobě a jejich další zpřístupnění příslušným institucím veřejné správy. Služby systému SEPNO jsou dostupné uživatelům registrovaným v registru systému ISPOP.

Více informací naleznete na webu www.sepno.cz.


 

Další ohlašovací povinnosti

Zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je dána povinnost hlásit údaje z průběžné evidence prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Co je ISPOP a kdo jej provozuje

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), umožňuje zpracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy. Zřizovatelem ISPOP a věcným garantem obsahu formulářů, tzn. ohlašovacích povinností, je Ministerstvo životního prostředí, systém vyvíjí a dodává společnost Telefónica Czech Republic, a.s., technický provoz a podobu aplikace ISPOP zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
Veškeré další údaje, tzn. informace o ohlašovacích povinnostech, podmínkách registrace do systému ISPOP i podmínkách podání ročního hlášení naleznete na:
https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod.html