Podmínky pro zapojení živnostníků do systému nakládání s komunálním odpadem určuje hl. m Praha a řídí se následujícím metodickým pokynem jehož součástí jsou kontaktní místa zákaznického servisu svozových společností. Zde naleznete také aktuální ceník živnostenského odpadu.

Veškeré informace o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hl. m. Praha je možné získat na kontaktních místech svozových společností, které svoz směsného a tříděného komunálního odpadu v Praze zajišťují.

Vzor smlouvy o zapojení do systému města platný od 1. 1. 2021 (formát PDF, velikost 154 kB).

Podrobné informace k vedení průběžné evidence odpadů a podání ročního hlášení v případě zapojení do systému města (ke stažení, formát PDF, velikost 83 kB)


Zapojení se do obecního systému nakládání s komunálním odpadem organizovaného hlavním městem Prahou.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba (dále jen „původce odpadu“), která produkuje komunální odpad (odpad zařazený do skupiny 20 dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 8/2021 Sb.) nebo odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů může zajistit řádné nakládání s tímto odpadem a jeho následné využití nebo odstranění zapojením se do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hlavní město Praha. Podmínkou zapojení se do systému je uzavření písemné smlouvy s městem. Smlouva určuje bližší podmínky zapojení původce odpadů do systému, tedy zejména způsob svozu odpadu, četnost svozu, druhy sváženého odpadu a cenu svozu.
Pokud původce odpadu předá do systému města veškerý komunální odpad, který produkuje, nemusí již ve vztahu k tomuto odpadu vést průběžnou evidenci odpadů ani plnit ohlašovací povinnosti podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Získává tak nezanedbatelnou úlevu z administrativy spojené s produkcí odpadů. Ostatní povinnosti původce odpadu však musí být plněny danou osobou i v případě zapojení se do systému města. Původce odpadu tak musí především soustřeďovat odpady odděleně dle jednotlivých druhů odpadu a před jejich předáním svozové společnosti zabezpečit tyto odpady před odcizením, únikem či jejich znehodnocením, které by zhoršilo nebo vyloučilo možnost jejich využití v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.  
Bez písemné smlouvy s městem není možné obecní systém využít. Není proto například možné, aby původce odpadu odkládal vytříděné složky komunálního odpadu do veřejných separací (sklo, plasty, papír a lepenka, kovy, nápojové kartony) určených pro odpad od fyzických osob nepodnikajících. Rovněž není možné směsný komunální odpad produkovaný původcem odpadu v nebytovém prostoru bytového domu odkládat do sběrných nádob určených pro obyvatele takového domu. Zneužití obecního systému bez písemné smlouvy s městem je přestupkem [§ 121 odst. 2 písm. o) zákona o odpadech], za nějž je možné uložit původci odpadu pokutu až do výše 10 000 000 Kč.    

Samostatné zajištění nakládání s odpady mimo obecní systém
Původce odpadu, který nemá zájem se do obecního systému zapojit nebo produkuje odpad, s nímž zákon o odpadech zapojení se do obecního systému neumožňuje, musí sám zajistit předání vznikajícího odpadu do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu. V případě odpadů s kladnou ekonomickou hodnotou je možné rovněž jejich předání obchodníkovi disponujícímu povolením k obchodování s odpady vydaným krajským úřadem. Do doby předání odpadu k tomu oprávněné osobě musí původce s odpady nakládat dle jejich skutečných vlastností, zejména při zohlednění nebezpečných vlastností produkovaného odpadu.
Upozorňujeme, že pokud původce odpadu produkuje běžně komunální odpad, musí mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno s oprávněnou osobou smluvně (písemnou smlouvou) ještě před okamžikem vzniku odpadu.

Možnost smluvního přenesení původcovství odpadu na vlastníka objektu
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v ust. § 5 odst. 3 umožňuje, aby v případě komunálních odpadů a odpadů z obalů (s výjimkou odpadů z domácností) byl za původce odpadů považován vlastník nemovité věci, kde vznikají, a nikoliv osoba vykonávající v této nemovitosti podnikatelskou činnost, při které uvedené odpady reálně vznikají. To může být praktické například u velkých administrativních či obchodních center, kde povinnosti původce odpadu nebudou muset plnit všichni nájemci jednotlivých kanceláří či obchodů, ale svodně vlastník celého objektu. Podmínkou takového postupu je ovšem uzavření písemné smlouvy mezi vlastníkem objektu a nájemcem. Ze smlouvy musí jasně vyplývat, že původcem odpadu vznikajícího při činnosti nájemce bude vlastník objektu a ten se rovněž nejpozději v okamžiku vzniku odpadu stává jeho vlastníkem. Bez takové smlouvy bude za původce odpadu považována osoba, při jejíž činnosti odpady reálně vznikají (nájemce kanceláře, obchodu apod.).

Přehled povinností původce odpadu obsahují především ustanovení § 13 a 15 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech