[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Korek - fotogalerie

Popis:

Pramen vyvěrá ze 70 cm hluboké a 50 cm vysoké dutiny ve skále pod cestou (železité vrstvy) do tůně cca 1,6 x 2,6 m, 35 cm hluboké. Tůň zadržena hlinitokamenitou hrází, v jejíž koruně usazena kovová trubka.  Pod tůní ještě tři další obdobné menší nádržky, vytvářející zajímavou kaskádu. Název též Železitá, Pod Černým vrchem.

Zajímavosti:
Silně železitá voda.

orientační mapka Prahy - studánka Korek

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 6
Katastrální území:
Dejvice
Upřesnění polohy: V pravé straně údolíčka pod Horoměřickou silnicí (západně pod Černým vrchem), asi v polovině vzdálenosti při pěšině od Horoměřické silnice (z červené turistické značky) k zastávce MHD Korek.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást přírodního parku Šárka-Lysolaje. Nedaleko Přírodní památka Zlatnice.
Nedaleko studánky prochází červená turistická okružní značka Šárkou.
Nedaleko studánky Jenerálka a Zlatnice.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 23, 36)

Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato – hořečnato –sírano – uhličitanového typu s neutrálním pH a dosti vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy iontů železa a manganu jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U iontů železa je to až 40x, ale tyto vysoké koncentrace iontů železa přesto odpovídají místnímu přírodně zvýšenému pozadí, danému geologickými poměry lokality a mineralogickým složením okolních hornin.
Bohužel byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny také zvýšené počty koliformních bakterií a bakterií Escherischia coli, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Zvýšené počty psychrofilních bakterií jsou způsobeny průsakem povrchové vody do této studánky a potvrzují tak přírodní organické znečištění.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce naměřeny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 0,2 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace iontů železa stagnuje, počty fekálních a psychrofilních bakterií rostou, takže lze konstatovat, že dochází ke zvýšenému přítoku znečištěné vody do tohoto pramenu.