[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Zlatnice - fotogalerie

Popis:

Oválná tůň 130 x 190 cm, hluboká 12 cm (silně zaneseno listím), na odtokové straně se zbytky cihlové hrázky. Nad ní zříceniny cihlové stavby (kaple) na půdorysu 160 x 220 cm (vnitřní rozměry) s půlkruhovým výklenkem na jihovýchodní straně. Zdivo s náznaky klenby dochováno do výše cca 2 m.

Zajímavosti:
Jméno podle dnes velmi zchátralé usedlosti na horní hraně údolí (v 17. stol. v majetku zlatníka Gabriela Geltenhauera).

Poznámka:
Zatím se nikde nepodařilo dohledat fotografii, kresbu, dokumentující původní vzhled stavby nad studánkou. Případné informace uvítáme na níže uvedené adrese.

POLOHA:

orientační mapka okolí - studánka Zlatnice

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 6
Katastrální území:
Dejvice
Upřesnění polohy: V horní části mělkého údolíčka v lese pod usedlostí "Zlatnice". Při výrazné pěšině, odbočující ze zeleně značené cesty pod usedlostí vpravo (k východu) - 80 m.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást přírodního parku Šárka-Lysolaje. Součást přírodní památky Zlatnice.
Nedaleko studánky prochází červená turistická okružní značka Šárkou a zelená turistická značka z Horoměřic na Hadovku.
Nedaleko studánka Korek.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 23, 36)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy  chloridů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, a to cca o 10%. Chloridy pravděpodobně pocházejí ze zimního solení vozovek.
Nárazově byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, což indikuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Také byly v podzemní vodě naměřeny zvýšené počty psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace chloridů stoupají, takže je nutno konstatovat, že narůstá přítok povrchově znečištěné a fekální odpadní vody do studánky!