[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Jenerálka - fotogaleriePopis:

Pramen kryt betonovým soklem 190 x 196 cm, vysokým 80 cm. V horní ploše kovový poklop 60 x 60 cm. 1,5 m od vlastní studny přepad z kameninové trubky o průměru 9 cm. Velmi silný pramen.

Zajímavosti:
Před zavedením městského vodovodu sloužil tento vodojem jako zdroj vody pro celou Jenerálku. Obyvatelé okolních zahrad dodnes zdejší vodu používají.

orientační mapka Prahy - studánka Jenerálka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 6
Katastrální území:
Dejvice
Upřesnění polohy: Na východním okraji osady Jenerálka, v rákosině na pravém břehu bezejmenného potůčku, 35 m jihozápadně od místa, kde chodník (červená turistická značka) překračuje Nebušický potok.

 


 

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást přírodního parku Šárka-Lysolaje. Nedaleko Přírodní památka Jenerálka.
Nedaleko studánky prochází červená turistická okružní značka Šárkou.
Další studánka se nachází v přilehlé zahradě. Nedaleko též studánky Roztočilka a Korek.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Veeger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 22, 35)

Kvalita podzemní vody ve studánce:´

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – horečnato – uhličitano – chloridového typu se slabě alkalickým pH a velmi vysokou mineralizací.

Obsahy chloridů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě o cca 50%. Dříve zvýšené obsahy dusičnanů v posledních letech klesly pod limitní hodnotu (50 mg/l).
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje (např. z kanalizace) do horninového prostředí a podzemních vod.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány. Nicméně ovlivnění lidskou činností je zřejmé již nyní, především ze zvýšených koncentrací chloridů, které pravděpodobně pocházejí ze zimního solení vozovek.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace chloridů klesají, ale počty fekálních bakterií rostou, takže lze konstatovat, že dochází ke zvýšenému přítoku znečištěné vody do tohoto pramenu.