[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Nad PeluňkemPopis:

Pobořená cihlová stavbička pod kořenem smrku. Kobka 50 cm široká a 25 cm vysoká (postupně se snižující), téměř 80 cm hluboká překrytá třemi řadami červených cihel. Pravá boční cihlová zeď vystupuje před portál kobky. Hloubka vody cca 3 cm.
Název též Peluněk (jméno podle dvora pod studánkou).

Zajímavosti:
Studánka bývala údajně zdrojem vody pro samospádový vodovod do dvora. Poškozena byla již koncem 80. let.

Aktualizace leden 2010

Pražské studánky - Nad Peluňkem, orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Zbraslav
Katastrální území:
Zbraslav
Upřesnění polohy: Studánka leží v zarostlém svahu mezi dálnicí Praha - Strakonice a ulicí Josefa Houdka,  severovýchodně od křižovatky u dvora Peluněk (cca 25 m východně nad výraznou mokřinou při silnici).

 

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Kolem dvora Peluněk dnes Golfové hřiště.

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 17)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 21, 33)

Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy chloridů a dusičnanů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, a to nárazově o více než 100 %. Obsahy obou anionů však v posledních letech již pomalu klesají.
Chloridy pravděpodobně pocházejí ze zimního solení vozovek.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny extrémně zvýšené počty koliformních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což jasně prokazuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje (např. z kanalizace) do horninového prostředí a podzemních vod.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace chloridů a dusičnanů klesají, ale počty fekálních bakterií stoupají, takže lze konstatovat, že stále dochází k přítoku fekálně znečištěné vody do studánky!

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody