Asociace renovátorů tonerů ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy na vybraných sběrných dvorech provozuje separátní sběr použitých tiskových kazet. Ve sběrných nádobách v roce 2023 skončilo jen minimum využitelného odpadu, většina byla tvořena nevyužitelnými, často extrémně toxickými tiskovými kazeta původem převážně z Číny.

Celkem bylo za rok 2023 odevzdáno rovných 3 700 kusů použitých tiskových kazet. Z toho pouhých 676 kusů bylo renovovatelných, tedy po opravě použitelných k opětovnému plnohodnotnému tisku. Dalších 3 024 kusů skončilo jako nevyužitelný, často velmi nebezpečný odpad. Jedná se o jednorázové, takzvané kompatibilní tiskové kazety, obvykle původem z Číny.


Ve srovnání s předcházejícími roky tak stále více narůstá podíl jednorázových kazet nad opakovaně použitelnými. Zatímco v roce 2021 byl podíl jednorázových kazet 66 %, v roce 2023 narostl na celých 82 %. Pouze 18 % kazet tak bylo možné znovu využít.

sběr tiskových kazet na pražských SD 2023

Trvale narůstající podíl jednorázových tiskových kazet má zásadní negativní dopady do životního prostřední. Jen na těchto 3 024 kusů kazet muselo být navíc vynaloženo 28 395 kg primárních přírodních zdrojů a bylo vyprodukováno zbytečně 13 578 kg emisí skleníkových plynů. Navíc z provedených testů vyplývá, že plasty jednorázových kazet obsahují řadu zakázaných látek, včetně extrémně nebezpečných polutantů typu deca-BDE, octa-BDE či penta-BDE, které se v průběhu skládkování uvolňují do životního prostředí. Polutanty, čili perzistentní organické látky (POPs) mají schopnost se dlouhodobě hromadit ve všech typech organismů a to včetně lidských. Tyto látky mohou vést ke vzniku řady typů rakovin, dýchacím obtížím a u nitroděložního vývoje k narušení vývoje mozku a kostry plodu.

podíl SD na sběru tiskových kazet 2023

Celkové množství odevzdaných kazet je velmi podobné, bylo vysbíráno o 156 kusů kazet méně, ale tento rozdíl je způsoben převážně rozdílnými termíny prvních a posledních svozů v roce.
Nejvyužívanějším sběrným dvorem v rámci 3 zapojených sběrných dvorů byla sběrný dvůr Zakrytá, kde bylo odevzdáno zhruba o 1/3 více použitých tiskových kazet, než na sběrných dvorech Generála Šišky a pod Šancemi.

typy sesbíraných tiskových kazet 2023

Sběr použitých tiskových kazet na pražských sběrných dvorech je realizován ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy v rámci projektu Šetřipřírodu.cz, provozovaným Asociací renovátorů tonerů z.s..
Magistrát hlavního města Prahy nyní jedná o možnostech rozšíření programu sběru na některé další pražské sběrné dvory.