Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 4/1982 Sb. NVP

Katastrální území: Troja, Bohnice (Praha 7 a 8)

Rozloha: 8,45 ha

Důvod ochrany: Výchozy proterozoických břidlic a žil proterozoických vulkanických hornin s bohatě vyvinutými společenstvy skal, skalních stepí a křovin; území výskytu chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Mapa k informační tabuli Podhoří Letecký snímek,  tabule Podhoří

Přírodní rezervace Podhoří se rozkládá na pravém břehu Vltavy mezi ústím Bohnického potoka a usedlostí Na Farkách. Území je rozděleno na dvě části ostře zaříznutou roklí, kterou protéká Trojský potok. Území je tvořeno převážně pevnými břidlicemi svrchního proterozoika, do kterých pronikly v některých místech zásaditější vyvřeliny – dioritové porfyrity. Právě rozdílnost chemického složení hornin předurčuje velkou rozmanitost rostlinných společenstev v území.

Historie osídlení a využívání území člověkem sahá až do doby před asi šesti tisíci lety. Při archeologickém průzkumu v letech 1966–73 byly v jižní části území v místě zvaném Na Farkách nalezeny pozůstatky celkem pěti osad. Nejstarší pochází z mladší doby kamenné. Pravěké osídlení zde přetrvalo až do starší doby železné, kdy zde žili předchůdci Keltů – lidé bylanské kultury. Na místě historických osad se v současnosti nachází Archeopark, který byl zbudován péčí Botanické zahrady Praha.

Cílem ochrany území je zachování významného geomorfologického seskupení, zachování teplomilných rostlinných společenstev skal a skalních stepí, které se udržely na chudých půdách.

V území roste řada vzácných a chráněných druhů rostlin. Na strmých skalách roste druhově bohaté společenstvo s tařicí skalní, kostřavou sivou, mařinkou sivou, česnekem chlumním, rozchodníkem bílým, tařinkou chlumní a mochnou písečnou. Na vrcholových plošinách skal převažuje společenstvo trýzele škardolistého a kostřavy waliské. V sutích a ve žlebech roste společenstvo kakostu krvavého a třemdavy bílé spolu se vzácnou třešní křovitou. Na horní plošině nad skalami převažují porosty dubu letního s bohatým bylinným patrem.

Z živočichů se v území vyskytují převážně teplomilní zástupci hmyzu – vzácné druhy nosatců, krasců, tesaříků a mandelinek. Dále je zde možné zahlédnout i ještěrku zelenou. Území je bohatě osídleno řadou ptáků, zejména kalousem ušatým, ťuhýkem obecným, sedmihláskem hajním nebo slavíkem obecným.

zámky.jpg