Od roku 1995, kdy hlavní město zahájilo projekt Praha stromům – stromy Praze, v jehož rámci započala systematická obnova uličních stromořadí, se podařilo ve stromořadích zařazených do systému stromořadí celopražského významu  vysadit více než 3 753 nových stromů.
I v tomto roce pokračovala postupná obnova uličních stromořadí celopražského významu. Magistrát hl. m. Prahy uzavřel s Technickou správou komunikací smlouvu o "Zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci", jejímž předmětem je zabezpečení pravidelné péče o stromořadí celopražského významu (dříve označena jako stromořadí I. kategorie). Péčí o stromořadí se rozumí obnova stromořadí, tj. nezbytné kácení, náhrady odstraněných stromů a dosadby chybějících stromů ve stromořadích (ve stávajících i nově budovaných rabátkách) a údržba stávajících stromů i nových výsadeb. Při realizovaných obnovách je v prvé řadě kladen důraz na snahu rozšířit stávající počet výsadbových míst i v úsecích, kde v současné době stromy v ulicích nejsou.
Od 1. května 2014 přešla správa a údržba vybraných stromořadí celopražského významu na Lesy hlavního města Prahy.

Počet nově vysazovaných stromů v uličních stromořadích vždy značně převyšuje počet stromů kácených.

 


Realizace 2014

Obnova stromořadí celopražského významu v roce 2014
pokáceno 83
vysazeno 163

 

Obnova stromořadí na náměstí Jiřího z Lobkovic, Praha 3 – II etapa

Cílem II. etapy obnovy bylo především doplnění prázdných stromových míst ve stromořadí. V rámci realizace tak byly pokáceny 4 stromy a vysazeno bylo celkem 16 nových stromů. Dále byl do stromořadí doplněn ochranný mobiliář v místech parkování vozidel - tj. bylo nově instalováno 9 ks pojezdných mříží s kruhovou chráničkou kmene proti najíždění vozidel.

Investor: MZO MHMP
Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy
Projektant a autorský dozor: a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury (Ing. Aleš Steiner, Ing. Martina Forejtová)
Celková cena díla: 712 993,25 Kč bez DPH

 

Doplnění stromořadí v ulici Modřanská a Podolské nábřeží, Praha 4

Proběhla celková rekonstrukce stromořadí v úseku od Vyšehradského tunelu po ulici Stará cesta. Pokáceno bylo celkem 30 stromů a vysazeno bylo dle projektu jen 49 stromů, neboť další výsadby znemožnila v některých místech nečekaná přítomnost inženýrských sítí a zásah jiné investiční akce do jedné z dotčených ploch. Zbývajících 12 kusů tak bude na jaře 2015 vysazeno na náhradní plochy v bezprostředním okolí stromořadí.

Investor: MZO MHMP
Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy
Projektant a autorský dozor: Ing. Magdaléna Myšková - Kaščáková
Celková cena díla: 955 399,34 Kč bez DPH

 

V průběhu září - prosinec byly realizovány 4 veřejné zakázky malého rozsahu na základě zadání MZO MHMP na následující akce, včetně zajištění pětileté povýsadbové péče:

Dosadba jednotlivých stromů do vybraných uličních stromořadí I. kategorie na území Prahy 2 a 3

Projekt řešil dosadbu stávajících prázdných stromových míst ve vybraných stromořadích, která ve valné většině již v minulosti prošla celkovou rekonstrukcí. Pokáceno bylo 5 stromů a vysazeno bylo celkem 52 stromů. Z toho 19 ks na území Prahy 2 (stromořadí Anglická, Benátská, krkonošská, Na Slupi, U Kanálky, Vyšehradská) a 33 ks na území Prahy 3 (stromořadí Domažlická, Jana Želivského, Jičínská, Koněvova, Lucemburská, Škroupovo nám., Velehradská).

Investor: MZO MHMP, prostřednictvím Lesů hl. m. Prahy
Dodavatel: Sadovnický a zahradnický servis s. r. o.
Projektant a autorský dozor: Ing. Lukáš Wesselský
Celková cena díla: 1 046 540,- Kč bez DPH

 

II. etapa rekonstrukce stromořadí Janáčkovo nábřeží, Praha 5

Impulsem pro realizaci rozsáhlého zásahu do stromořadí byl pád jednoho ze starých stromů v roce 2012. Na základě znaleckého posudku a dendrologického průzkumu byla podána žádost o kácení na OPP MHMP a OŽP ÚMČ Prahy 5, kácení proběhlo v rozsahu příslušných povolení dotčených orgánů. Pokáceno bylo 42 stromů a vysazeno celkem 38 nových. Výsadbu vyššího počtu stromů do tohoto stromořadí neumožňuje přítomnost inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Zbývající stromy z uložené náhradní výsadby tak budou v roce 2015 vysazeny na náhradní lokality.

Na základě občanského podnětu a následného opatření ČIŽP došlo v závěru roku k přerušení prací na realizaci rekonstrukce. Dokončovací stavební práce, tj. dodláždění mozaikové dlažby v místech rušených a posouvaných stromových míst, se tak dostaly do období, kdy je technologicky nebylo možné realizovat. Na základě požadavku správce komunikace tj. TSK HMP a v souladu se schválenými Zásadami a technickými podmínkami pro zásahy do povrchů komunikací, byla rozebraná místa mozaikové dlažby provizorně zajištěna betonovou stěrkou a následně budou zpětně dodlážděna za vhodných klimatických podmínek v jarním období roku 2015.

Investor: MZO MHMP, prostřednictvím Lesů hl. m. Prahy
Dodavatel: GARTENSTA PLUS s. r. o.
Projektant a autorský dozor: Ing. Magdaléna Myšková - Kaščáková
elková cena díla: 1 381 486,- Kč bez DPH

 

Realizace návrhu trvalkových výsadeb v Italské ulici před rezidencí Riegerovy sady, Praha 2

V zeleném pásu podél komunikace, kde nebylo možné provést výsadbu stromů vzhledem k výskytu vysokého počtu inženýrských sítí, byl zrealizován záhon s výsadbou extenzivního společenstva trvalek a cibulovin (celkem 45 druhů rostlin). Celková výměra jednotlivých osázených ploch je 372 m2, na ochranu proti vstupu do prostoru záhonu bylo vybudováno jednoduché oplocení. K výsadbám byl zároveň instalován informační panel pro veřejnost.

Investor: MZO MHMP, prostřednictvím Lesů hl. m. Prahy
Dodavatel: Baobab - péče o zeleň s. r. o.
Projektant a autorský dozor: Ing. Štěpánka Šmídová
Celková cena díla: 1 060 492,20 Kč bez DPH

 

Technická opatření a dosadba stromořadí U Rajské zahrady, Praha 3

Stromořadí prošlo v minulosti celkovou rekonstrukcí, ale pro nepříznivé stanovištní podmínky došlo u nových výsadeb k rozsáhlým výpadkům. Cílem projektu proto bylo v prvé řadě technické řešení odvodnění výsadbových jam a volba vhodnějšího taxonu do nejvíce zatíženého úseku. Pokáceny byly 2 stromy a vysazeno 8 nových.

Investor: MZO MHMP, prostřednictvím Lesů hl. m. Prahy
Dodavatel: TILIA Garden s. r. o.
Projektant a autorský dozor: Ing. Aleš Steiner
Celková cena díla: 379 365,- Kč bez DPH

 


Všechny nové výsadby zůstávají v péči Odboru městské zeleně MHMP (Pozn.: od 4/2015 Odbor ochrany prostředí MHMP), který bude zajišťovat realizaci následné rozvojové a udržovací péče o vysazené stromy po dobu minimálně 5 let.

V roce 2014 bylo na obnovu pražských stromořadí I. kategorie vynaloženo cca 5,5 milionu Kč a na jejich údržbu bylo vynaloženo cca 3,5 mil. Kč.