Od roku 1995, kdy hlavní město zahájilo projekt Praha stromům – stromy Praze, v jehož rámci započala systematická obnova uličních stromořadí, se podařilo ve stromořadích zařazených do systému stromořadí celopražského významu  vysadit více než 3 527 nových stromů.

I v roce 2011 pokračovala postupná obnova uličních stromořadí celopražského významu. Magistrát hl. m. Prahy uzavřel s Technickou správou komunikací smlouvu o "Zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci", jejímž předmětem je zabezpečení pravidelné péče o stromořadí celopražského významu (dříve označena jako stromořadí I. kategorie). Péčí o stromořadí se rozumí obnova stromořadí, tj. nezbytné kácení, náhrady odstraněných stromů a dosadby chybějících stromů ve stromořadích (ve stávajících i nově budovaných rabátkách) a údržba stávajících stromů i nových výsadeb. Při realizovaných obnovách je v prvé řadě kladen důraz na snahu rozšířit stávající počet výsadbových míst i v úsecích, kde v současné době stromy v ulicích nejsou.

Počet nově vysazovaných stromů v uličních stromořadích vždy značně převyšuje počet stromů kácených!


Realizace 2011

 Obnova stromořadí celopražského významu v roce 2011 
pokáceno 25
vysazeno 87

 

U vodárny – Praha 3

Byla provedena celková obnova stávajícího stromořadí, včetně zvětšení rabat. Z původních sedmi stromů bylo 5 pokáceno a následně byla provedena výsadba 11-ti ks svitelu latnatého Koelreuteria paniculata (obvod kmene 18-20 cm). V části stromořadí, kde není podélné parkování vozidel a tudíž to nebrání provozu, byla rabata oplocena a pod stromy byla provedena podsadba keři hlohyně Pyracantha coccinea Red Cushion.

Bohužel, z důvodu nemožnosti koordinace nových výsadeb s počtem parkovacích stání, nemohla být uskutečněna plánovaná realizace nových stromových míst na západní straně ulice na území Prahy 2.

 

Kotlaska a náměstí Dr. Václava Holého - Praha 8

Proběhla celková rekonstrukce prostoru uličního stromořadí (realizované úpravy se netýkaly přilehlé parkové plochy). V ulici Kotlaska bylo vytvořeno 6 nových stromových míst a vysazeno 6 ks jerlínu Sophora japonica (obvod kmene 18-20 cm). V prostoru nám. Dr. Holého pak byla provedena rekonstrukce stávajícího stromořadí. Byl pokácen 1 strom a bylo vytvořeno 9 nových stromových míst. V ulici pak bylo následně vysazeno 10 ks akátu Robinia pseudoacacia (obvod kmene 16-18 cm).

 

Horňátecká  – Praha 8

Proběhla celková rekonstrukce stromořadí spočívající především v dosadbě prázdných stromových míst ve stávajících výsadbách. V rámci rekonstrukce bylo z důvodu silně zhoršeného zdravotního stavu pokáceno 19 stromů. Následně bylo vysazeno do zeleného pásu 55 ks lip Tilia europaea ´Pallida´ (obvod kmene 20-25 cm) a do nově vybudovaných rabat 5 ks úzkokorunných jasanů Fraxinus excelsior ´Atlas´ (obvod kmene 20-25 cm).


Všechny nové výsadby zůstávají v péči Odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP, který bude zajišťovat realizaci následné rozvojové a udržovací péče o vysazené stromy po dobu minimálně 5 let.

V roce 2011 bylo na obnovu pražských stromořadí celopražského významu vynaloženo cca 1,9 mil. Kč a na jejich údržbu bylo vynaloženo cca 3,5 mil. Kč.