[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Pekařka (ilustrační foto, 2012)Popis:

Skupina několika samostatných pramenů. Na žádném z nich dnes není patrná technická úprava, terén je poměrně nečitelný, některé z pramenů zcela zarostlé či zanesené listím a napadaným dřevem. Přinejmenším některé z pramenů tvoří vlastní erozní rýhy, které se posléze spojují.
Název též Pod Proseckými skalami.

Zajímavosti:
Studánka nese jméno bývalé vinice a zaniklé usedlosti. Dříve byla voda využívána složitou soustavou kovových trubek jako zdroj vody pro bývalé nedaleké výše položené zahrádky – zaniklo někdy mezi lety 2001 – 2004, od té doby situace prameniště stále méně čitelná.

Aktualizovaný popis - stav jaro 2012.

Pražské studánky - Pekařka - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 8
Katastrální území:
Libeň
Upřesnění polohy: Prameniště se nalézá ve strmém zalesněném svahu asi 30 m pod vrstevnicovou cestou, souběžnou s ul. Nad Kundratkou, při bývalých zahrádkách západně od nejzápadnějšího lomu Proseckých skal.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Voda z pramenů tvoří nedaleko pod prameništěm výrazný vodopád, pod kterým napájí rybníček. Východně od prameniště se nachází přírodní památka Prosecké skály.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 24, 40)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce:

(Stav 2009)

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – hořečnato –uhličitano –síranového typu se slabě alkalickým pH a středně vysokou mineralizací.

Obsahy iontů železa a hořčíku jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U iontů železa je to až 6x, ale tyto vysoké koncentrace iontů železa a hořčíku přesto odpovídají místnímu přírodně zvýšenému pozadí, danému geologickými poměry lokality a mineralogickým složením okolních hornin.
Bohužel byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny také nárazově zvýšené počty koliformních bakterií a zvyšující se počty psychrofilních bakterií, což může prokazovat průsak povrchové vody do této studánky indikovat přírodní bakteriální znečištění.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 0,5 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá. K tomuto jevu přispívá i zvětšující se plocha se zpevněným povrchem a odvádění srážkových vod do kanalizace.

Trendy: koncentrace iontů železa a hořčíku stagnuje, počty psychrofilních bakterií rostou, takže lze konstatovat, že dochází ke zvýšenému přítoku povrchové vody do tohoto pramenu.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody