Dívčí hrady, rozsáhlá náhorní plošina na okraji Prokopského údolí s nádherným výhledem na celou Prahu, byla donedávna jen vcelku nezajímavým polem s minimální možností na rekreační využití. Jen s malou nadsázkou bylo doposud možné říci, že biodiverzita se zde projevovala maximálně střídáním řepky a pšenice...

V současné době zde v souladu s dlouhodobou strategií Hl. m. Prahy při rozšiřování ploch zeleně dochází k poměrně radikální proměně celého území, probíhá transformace orné půdy na rozvolněnou veřejně přístupnou krajinnou zeleň.

Již na jaře tohoto roku byla celá východní část plošiny Dívčích hradů zatravněna vybranou luční směsí - plocha nových trávníků je 620 000 m2, tj. více než 90 fotbalových hřišť! Kromě snížení prašnosti, zlepšení protierozní funkce a dalších ekologických přínosů se tímto radikálním krokem také zcela zrušilo používání zemědělských hnojiv a herbicidů na samém okraji přírodní rezervace Prokopské údolí. V současné době se zde žádné chemické látky již nepoužívají a ani v budoucnu nebudou aplikovány, protože luční porosty jsou využívány výhradně k sušení sena pro hospodářská zvířata.

S ohledem na další posílení ekologické i rekreační funkce tohoto území bude ještě do konce letošního roku plocha osázena rozptýlenou zelení, vysazovány budou především domácí druhy dřevin, a to včetně vybraných ovocných stromů. Celkem bude vysázeno více než 550 solitérních stromů, součástí ozelenění bude též výsadba 25 000 stromků - lesních sazenic, a to do menších kompaktních skupin. Rozmístění stromů i stromových skupin je voleno tak, aby byl zachován unikátní výhled na Prahu.

Celý projekt je největší nově zakládanou plochou zeleně na území Prahy po roce 1989. Dlouhodobým cílem tohoto projektu je významně rozšířit stávající plochy zeleně v Prokopském údolí a odlehčit silně zatíženému a přitom přírodně vysoce hodnotnému území nedaleké přírodní rezervace. S ohledem na dobrou dostupnost, výborné rozhledové poměry i rozlehlost celé plochy má oblast Dívčích hradů potenciál stát se cílem vycházek mnoha Pražanů.