(Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Upozornění, naše tipy


Příroda, krajina a zeleň v Praze

Území Prahy je do značné míry jedinečné početným zastoupením přírodě blízkých biotopů, míst, kde se lidské působení doposud neprojevilo příliš negativně. Pražská příroda a krajina poskytuje nezbytný životní prostor pro celou řadu druhů živočichů i květeny včetně chráněných druhů a poskytuje zároveň - ne však na celém území ve stejné kvalitě - kvalitní životní prostředí pro běžný život i rekreační vyžití obyvatel Prahy i jejích návštěvníků a turistů. Městské parky, historické zahrady, lesy, stromořadí, zvláště chráněná území, přírodní parky i vodní toky vytvářejí zároveň ojedinělý kolorit města a přispívají k jeho atraktivitě a výjimečné atmosféře. Více o přírodě, krajině a zeleni v hl.m. Praze


  • Projekt rekonstrukce prostoru mezi Gotthardskou bránou a bývalým bubenečským nádražím
    Stávající parková komunikace je ve špatném technickém stavu s nevyhovujícím asfaltovým povrchem a vybaveností mobiliářem. Rekonstrukce zahrnuje změnu povrchů zpevněných pěších komunikací souběžných s hlavní obvodovou asfaltovou komunikací podél Psí louky. Součástí rekonstrukce je i obnova předprostoru studánky a vybavenosti mobiliářem.

Tiskové zprávy hl.m. Prahy