Upozornění, naše tipy


Ochrana klimatu a hlavní město Praha

Příklad budovy adaptované na změnu klimatu – zelená fasáda

Hlavní město Praha čelí v posledních dekádách zvýšenému množství extrémních projevů počasí. Probíhající klimatická změna se projevuje zvyšováním průměrné roční teploty vzduchu a častějšími epizodami výskytu, intenzity i délky trvání vln extrémně vysokých teplot se vzrůstem počtu tropických dní (nad 30 °C) a nocí (nad 20 °C). Mění se rozložení srážek v průběhu roku – zvyšují se zimní a klesají letní srážkové úhrny, významně roste počet dnů bezesrážkového období. Specifikem velkých měst, hl. m. Prahu nevyjímaje, je tzv. efekt městského tepelného ostrova (asfaltové a betonové povrchy vozovek, ploch a sídlišť vytvářejí tepelné „ostrovy“, z nichž sálá horko i v noci a jejich teplota zůstává až o 8 °C vyšší než plocha přilehlých zelených ploch, což znepříjemňuje život obyvatelům a má negativní vliv na jejich zdraví). 

Hl. m. Praha se rozhodnutím Rady hl. m. Prahy č. 3213 ze dne 12. prosince 2015 stala členem mezinárodní iniciativy Mayors Adapt, čímž přijala závazek vypracovat Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu s termínem do ledna 2018 (více o iniciativě a přistoupení hl. m. Prahy).

Dokument Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu

Dokument byl schválen Radou hl. m. Prahy dne 18. 7. 2017 (viz usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1723 ze dne 18.7.2017).
Pozn.: Na přijatou Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu navazuje příprava implementačních plánů hl. m. Prahy na dílčí období.

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, grafická úprava 2020, obálka


Dokument ke stažení (PDF formát, 12,8 Mbyte, verze v grafické úpravě 8/2020)

Implementační plán strategie adaptace hl. m. Prahy na roky 2020 - 2024

Dokument byl schválen Radou hl. m. Prahy dne 7. 9. 2020 (více informací o dokumentu a jeho přípravě /bude doplněno/).

Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020 – 2024, obálka


Dokument ke stažení (pdf, vel. 31 Mbyte)

Pozn.: předchozím zpracovaným byl Implementační plán Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018 – 2019 schválený Radou hl. m. Prahy dne 26. 6. 2018 (viz usnesení Rady HMP č. 1650 ze dne 26. 6. 2018.

Klimatický závazek hl. m. Prahy

schválený usnesením ZHMP č. 8/42 ze dne 20. 6. 2019 k vyhlášení klimatického závazku hl. m. Prahy

 

Mezinárodní a národní souvislosti:

Téma připravenosti a včasné reakce na výše jmenované projevy změny klimatu patří k prioritním tématům environmentální politiky Evropské unie. Evropská komise v této souvislosti zpracovala společnou Adaptační strategii EU, která byla uvedena v platnost k dubnu 2013.

Česká republika na národní úrovni přijala dokument „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“, který prezentuje projekce dalšího vývoje klimatu na území ČR, identifikuje prioritní oblasti hospodářství a životního prostředí a uvádí do politických a legislativních kontextů vyjmenovaná adaptační opatření.


Pozn. ke klimatické změně:

Zrychlování a zesilování klimatických změn, pozorované v posledních desetiletích, je odborníky přičítáno činnostem člověka, při kterých se do atmosféry uvolňují tzv. skleníkové plyny. Nejvýznamněji se na těchto změnách podílí energetika, průmysl, doprava a změny ve využívání krajiny. Během posledních padesáti let se celosvětově zhruba pětinásobně zvýšil počet lidí žijících ve městech. Velká města jsou hlavními producenty látek, negativně se podílejících na změně klimatu, zároveň však jsou tímto jevem nejvíce ohrožena. Vlny veder, rozpálené ulice, povodně, nedostatek vody a zeleně či jejich nerovnoměrná distribuce trápí populace velkoměst, kvalita života a zdraví obyvatel v nich klesá. Čelíme tak nutnosti vytvořit pro města takové klimatické strategie, které budou vést ke zmírnění jejich negativního vlivu na klimatickou změnu a zároveň pomocí účinných opatření umožní lepší adaptaci na současné klimatické podmínky.

Tiskové zprávy hl. m. Prahy

Nejnovější k tématu ochrany klimatu:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Doporučujeme