Upozornění, naše tipy


Odpady v Praze

odpady ve městě, ilustrační obr.

Produkce velkého množství odpadů a následné nakládání s nimi je v současnosti problémem všech (zejména velkých) obcí ve světě. Celková produkce odpadů v Praze v roce 2016 činila 4 602 kt. Nejvíce byl produkován stavební a demoliční odpad (3 475 kt) a komunální odpad (od občanů) a odpad podobný komunálnímu (od firem) (celkem 632,4 kt). V kategorii nebezpečných odpadů bylo vykázáno 58 kt. Od roku 1998 provozuje Praha jako původce odpadu komplexní systém třídění komunálního odpadu. V roce 2016 bylo z celkového množství KO od občanů (423,5 kt /včetně uličních smetků/) vytříděno celkem 113 kt materiálově využitelných složek z komunálního odpadu. Účinnost tohoto třídění (materiálové využití) tak představovala 26,7 % hmotnosti odpadu. Energeticky bylo využito 245,9 kt směsného komunálního odpadu. Na skládce bylo uloženo 50,8 kt směsného komunálního odpadu (více o hospodaření s odpady v Praze).


Aktuality z oblasti:

  • Pilotní projekt Re-Use na sběrných dvorech hl. m. Prahy
    V prostorách Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1) odstartoval jedinečný pilotní projekt Cirkulární dílna, jenž vzniká ve spolupráci Kampusu Hybernská při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy za finanční podpory Pražských služeb, a. s., a ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, Knihovnou věcí a Institutem cirkulární ekonomiky.
  • Podpora domácího kompostování na území hl. m. Prahy
    Dne 5. 9. 2018 byl zahájen proces podpisu smluv s následným výdejem kompostérů na podporu domácího kompostování na území hl. m. Prahy.
  • Konec doby plastové
    Magistrát hl. m. Prahy se v rámci své informační kampaně zapojil do iniciativy Ministerstva životního prostředí (MŽP) „Dost bylo plastu“

Tiskové zprávy hl.m. Prahy