Upozornění, naše tipy

  • S účinností od 31. 5. 2017 je nově vyhlášena přírodní památka Dvorecké stráně (nařízením RHMP č. 11/2017) více v TZ města

Zvláště chráněná území

ZCHU_vPraze_ilustracni

Zvláštní územní ochranou se rozumí – v porovnání s tzv. obecnou ochranou území - přísnější režim ochrany, vztažený na konkrétní území s přesným plošným vymezením. Zvláště chráněná území (ZCHÚ) jsou v ČR vyhlašována v kategoriích, určených v § 14 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny takto: velkopološná ZCHÚ - národní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO) a maloplošná ZCHÚ - národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP), přírodní památky (PP).

Na území hl. města Prahy se nachází (stav platný od 16.5. 2017) 94 maloplošných zvláště chráněných území (definice) o rozloze více než 2 220 ha, z toho 8 národních přírodních památek, 16 přírodních rezervací a 70 přírodních památek. V rámci vytvoření soustavy Natura 2000 je vládním nařízením schváleno na území města 12 evropsky významných lokalit (platný od 3.11. 2009).

Agendu ochrany přírody v ZCHÚ podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zajišťuje oddělení přírody a krajiny odboru ochrany prostředí MHMP.

Oddělení péče o zeleň Odboru ochrany prostředí MHMP (do 31.3. 2015 Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství) zajišťuje údržbu 76 ZCHÚ o rozloze přibližně 1 926 ha, a to 64 přírodních památek a 12 přírodních rezervací. více o péči o ZCHÚ v Praze


Aktuality z oblasti

  • Vytvořeno 23. února 2014

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Doporučujeme