Při překročení 12hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM10, kdy je překročena informativní prahová hodnota 100 μg/m3 na minimálně polovině stanic reprezentativních pro území hl. m. Prahy, a na základě předpovědi meteorologických podmínek a nepříznivého vývoje imisní situace vydává Centrální předpovědní pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen „ČHMÚ“) rozhodnutí o vyhlášení „SMOGOVÉ SITUACE“.

Při překročení 12hodinového průměru koncentrací PM10 regulační prahové hodnoty 150 μg /m3 na nejméně polovině stanic je pro území hl. m. Prahy vydáváno rozhodnutí o vyhlášení „REGULACE“ s doporučeními pro obyvatelstvo:

  • osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem se doporučuje omezit pobyt pod širým nebem,
  • dospělým osobám bez zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání,

V souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší jsou stacionárním zdrojům, které významně přispívají k úrovni znečištění, stanoveny zvláštní podmínky provozu pro případ vyhlášení regulace. Těmito zdroji jsou s ohledem na znečištění PM10 na území hl. m. Prahy: AGMA, a.s., Českomoravský cement a.s. (Cementárna Radotín), Kamenolomy ČR s.r.o. a Kámen Zbraslav, a.s.

Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy již od prvního dne průběžně informuje vedoucí představitele hl. m. Prahy, všech městských částí hl. m. Prahy, operační střediska a dispečinky základních složek IZS a další důležité organizace v hl. m. Prahy prostřednictvím SMS a emailů. Informace jsou předávány také podnikům, které jsou v seznamu znečišťovatelů částicemi PM10 a mají vydané regulační řády.

Prostřednictvím odboru komunikace a marketingu jsou rozhodnutí o vyhlášení „SMOGOVÉ SITUACE“ a „REGULACE“ zveřejňována na webových stránkách
hl. m. Prahy s intenzivní informační kampaní pro občany a návštěvníky hl. m. Prahy.

Z důvodu nepříznivé předpovědi na následující dny je svolána odborná pracovní skupina ekologie a smogu Krizového štábu hl. m. Prahy.

V době smogové situace je doporučeno zintenzivnit mediální kampaň ve spolupráci se Středočeským krajem. Informace pro občany obsahuje kromě doporučení ČHMÚ také další doporučení:

  • maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu (emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10),
  • zvážit nutnost rozvozu zboží a přednostně k rozvozu využívat automobily s lepšími emisními parametry,
  • přednostně využívat zdroje tepla, které nejsou na tuhá paliva (především nevyužívat pro vytápění krby či krbová kamna, která mají sloužit pouze k příležitostnému vytápění),
  • topit výhradně kvalitními tuhými palivy a omezit výkon zdroje snížením teploty ve vytápěných místnostech o 1 až 2°C,
  • nenechávat zbytečně běžet motory aut na volnoběh,
  • zdržet se všech činností, které jsou významným zdrojem prašnosti.

Další informace o smogových situacích lze nalézt na stránkách Státního zdravotního ústavu a Českého hydrometeorologického ústavu: