Upozornění, naše tipy


Odpady v Praze

odpady ve městě, ilustrační obr.

Produkce velkého množství odpadů a následné nakládání s nimi je v současnosti problémem všech (zejména velkých) obcí ve světě. Celková produkce odpadů v Praze v roce 2018 činila 5 187 kt. Nejvíce byl produkován stavební a demoliční odpad (4 060 kt) a komunální odpad (od občanů) a odpad podobný komunálnímu (od firem) (celkem 689,2 kt). V kategorii nebezpečných odpadů bylo vykázáno 99 kt. Od roku 1998 provozuje Praha jako původce odpadu komplexní systém třídění komunálního odpadu. V roce 2018 bylo z celkového množství KO od občanů (432,8 kt /včetně uličních smetků/) vytříděno celkem 116,4 kt materiálově využitelných složek z komunálního odpadu. Účinnost tohoto třídění (materiálové využití) tak představovala 26,9 % hmotnosti odpadu. Energeticky bylo využito 245,3 kt směsného komunálního odpadu. Na skládce bylo uloženo 62,7 kt směsného komunálního odpadu (více o hospodaření s odpady v Praze).


Aktuality z oblasti:

Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady Produkce KO v Praze

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu nakládání s odpady:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období