Upozornění, naše tipy

  • Provoz Kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci a "Stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu" v Dřevčické je opět otevřen pro veřejnost od 8. dubna více informací
  • Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad byla opětovně zahájena od 14. 4. 2020, včetně MSD více informací
  • Všechny sběrné dvory hl. m. Prahy jsou opět otevřeny pro veřejnost i podnikatelské subjekty, a to za dále specifikovaných provozních opatření  více informací
  • Od čtvrtka 1. 8. 2019 je na dobu neurčitou uzavřen sběrný dvůr Klikatá 1238/90c, Praha 5 - Košíře. V případě znovuotevření Vás budeme informovat na těchto stránkách.
  • Aktuální informace týkající se cen nadstandardních služeb svozových společností na území hl.m.Prahy

Předcházení vzniku odpadů

Cirkulární dílna - pilotní projekt

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon“) určuje § 9a Hierarchie způsobů nakládání s odpady, kde je v odst. 1 uvedeno, že v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:
a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému použití,
c) recyklace odpadů,
d) jiné využití odpadů, například energetické využití,
e) odstranění odpadů.

Předcházení vzniku odpadů je dále řešeno v § 10 zákona Předcházení vzniku odpadů, odst. 1:
Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

Program předcházení vzniku odpadů zpracovává Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností na základě ustanovení § 41a zákona.

Program předcházení vzniku odpadů České republiky obsahuje:
a) cíle předcházení vzniku odpadů v souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky,
b) opatření k předcházení vzniku odpadů,
c) soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů a opatření k předcházení vzniku odpadů, které umožní sledování a posouzení pokroku, jehož bylo jejich prostřednictvím dosaženo.
Aktuální informace o Programu předcházení vzniku odpadů ČR naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.

Hlavní město Praha má závazek předcházení vzniku odpadů ukotven v Plánech odpadového hospodářství, neboť se jedná o 1 ze základních strategických cílů odpadového hospodářství České republiky. V rámci propagace tohoto cíle a s ním související přípravu společnosti na postupný přechod k oběhovému hospodářství bude z pohledu města podporováno zřízení komplexní informační základny pro občany.


Vybrané odkazy na další zdroje informací:


Aktuality z oblasti:

  • 30. května 2019
  • 30. května 2019
(průměr: 3.19; 54 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady Produkce KO v Praze

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu nakládání s odpady:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období