Upozornění, naše tipy

 • -

Voda v Praze

Voda v Praze, ilustrační foto

Hlavní město Praha se nachází v rozšířené části údolí největší české řeky Vltavy, která tvoří její osu. Na svém pražském úseku přijímá Vltava jediný větší přítok – řeku Berounku, dále do ní vtéká celá řada drobnějších vodních toků - mezi významnější patří např. potoky Šárecký, Dalejský, Radotínský, Botič, Rokytka a Kunratický potok. Vodstvo na území Prahy tvoří dále množství rybníků a rybníčků (např. Počernický rybník, rybníky Lítožnické, Šeberovské a Milíčovské) a dalších typů vodních nádrží s rozmanitou funkcí (největší z nich je Hostivařská přehrada). Tyto vodní toky a nádrže a jejich okolí mají kromě řady dalších funkcí i velký význam pro pražskou floru a faunu. více o vodě na území hl.m. Prahy


Aktuality z oblasti:

 • 25.9.2018 Začínají každoroční podzimní výlovy pražských rybníků
  S podzimem opět přichází výlovy rybníků. Letošní pražské výlovy budou zahájeny již tuto sobotu na rybníce Euklidova v Petrovicích a v polovině listopadu je ukončí výlov rybníka Kajetánka na Břevnově.
 • 21.9.2018 Renovace areálů dešťových nádrží pokračuje
  Dešťové usazovací nádrže (DUN), které se budovaly zejména v 80. letech, jsou velmi důležité pro čistotu vody v potocích a rybnících. Aby nádrže fungovaly co nejlépe, musí se pravidelně čistit. V letošním roce byly připraveny k celkové renovaci oplocení areály DUN Řepy a Motol vedle Plzeňské ulice.
 • 14.9.2018 Revitalizace a zkapacitnění Lipanského potoka
  V rámci revitalizace bude vytvořena 15 m široká berma, ve které se bude klikatit samotné koryto potoka. Revitalizaci doplní několik tůní pro obojživelníky a mrtvé dřevo umístěné do koryta pro zvětšení biodiverzity. Doba realizace: září 2018 – prosinec 2018.
 • 5.9.2018 Otevření a revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka při ulicích Statenická a Račická
  V 60. letech 20. století proběhlo v této oblasti masivní zaklenutí Litovicko-Šáreckého potoka od Ruzyňské věznice až k Oboře Hvězda. Kromě degradace potoka na kanalizační stoku bez jakéhokoli života, snížení estetické a ekologické funkce a omezení samočistící schopnosti potoka došlo i k výraznému zmenšení kapacity koryta. Revitalizace zvýší kapacitu koryta i ekologické a samočistící funkce vodního toku.
 • 3.9.2018 Havarijní oprava rybníka Ve Hvězdě, 9/2018
  Již od roku 2016 se postupně mění prostor u severního okraje Obory Hvězda, pod kostelem sv. Fabiána a Šebestiána. Právě zde vzniká nový pražský rybník Terezka. Ten bude napájen vodou z potoka Světluška a propojen tak s rybníkem Ve Hvězdě. U rybníka Ve Hvězdě vznikne odběrný objekt, který bude vodu převádět za oborní zeď do rybníka Terezka. Aby bylo možné toto propojení provést, bylo potřeba rybník Ve Hvězdě vypustit. Vypuštění rybníka bude využito k jeho vyčištění a drobným opravám.
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Osvětová kampaň hl. m. Prahy Pražská příroda Obnova a revitalizace pražských nádrží Potoky pro život V Praze za přírodou