Upozornění, naše tipy

  • Prosíme Vás o vyplnění ankety k využití Hostivařské přehrady pro sportovní a rekreační aktivity více

 

Vodní toky a vodní díla na území Prahy

Chodovecký potok po revitalizaci (Praha 11, pod retenční nádrží R5)

Hlavní město Praha se nachází v rozšířené části údolí největší české řeky Vltavy, která tvoří její osu. Na svém pražském úseku přijímá Vltava jediný větší přítok – řeku Berounku. Kromě Vltavy a Berounky protéká územím Prahy ještě 360 km drobných vodních toků, z čehož 249 km má ve správě hl. m. Praha. Mezi nejvýznamnější pražské potoky patří Rokytka, která je nejdelším pražským potokem. Největším pražským potokem je Botič, dalšími významnými potoky jsou Litovicko-Šárecký potok, Dalejský potok a Kunratický potok. Historicky nejvýznamnější potok je dnes již nepatrný potůček Brusnice, jehož jméno se objevuje v nestarších legendách o založení Prahy.

Na území Prahy se dále nachází kolem 290 ha vodních ploch, z čehož je 182 rybníků, 3 přehradní nádrže a a 37 retenčních nádrží. Hlavní město Praha, zastoupené Odborem ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP, do 31.3.2015 Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP), spravuje prostřednictvím Lesů hl.m. Prahy v současnosti 47 rybníků, 4 vodní díla a 33 retenční nádrže, k nejvýznamnějším nádržím patří Vodní dílo Hostivař, Vodní dílo Džbán, Vodní dílo Jiviny a Počernický rybník, který je zároveň nejcennější vodní plochou z hlediska výskytu fauny a flóry.

Provoz, správu a údržbu vodních toků zabezpečují pro hlavní město Prahu, OCP MHMP Lesy hl.m. Prahy - středisko vodních toků, které jsou zároveň správcem vodních děl hl.m.Prahy.

Odbor ochrany prostředí MHMP (dříve MZO MHMP) a Lesy hl. města Prahy realizují od roku 2003 projekt s názvem Obnova a revitalizace pražských nádrží.


Aktuality

  • 20.3.2020 Revitalizace Lipanského potoka II. etapa
    Lipanský potok byl, podobně jako většina potoků v Čechách, v minulosti upraven a přeložen na okraj zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Kde je to možné, snažíme se v rámci projektu Potoky pro život, vrátit pražským vodním tokům jejich přirozenou podobu. Na I. etapu revitalizace, která byla dokončena v roce 2019, nyní navazuje etapa II.
  • 16.3.2020 Odbahnění Hornomlýnského rybníka
    Kunratický Hornomlýnský rybník je zanesen více než 7 500 m3 sedimentu, který bude v průběhu tohoto roku odtěžen. Úpravou projde i výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv.
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Osvětová kampaň hl. m. Prahy Pražská příroda Obnova a revitalizace pražských nádrží Potoky pro život V Praze za přírodou