Životní prostředí a energetika

Problematika energetiky souvisí s ochranou životního prostředí a udržitelným rozvojem města. Energetika je jedním z oborů, které výrazně ovlivňují život obyvatel hl. m. Prahy svým působením na životní prostředí. Ke zmírnění negativních dopadů energetiky na životní prostředí je orgány města realizována řada opatření, které jsou součástí energetické politiky hl. m. Prahy. Mezi její nejdůležitější nástroje patří např. Územní energetická koncepce hl. m. Prahy. Základními stavebními kameny energetické politiky hl. m. Prahy je současné naplňování požadavků na bezpečnost a spolehlivost dodávek energie a zajištění trvalé udržitelnosti rozvoje. Energetická politika města je zaměřena nejen na splnění environmentálních cílů a dalších požadavků vyplývajících z energetické legislativy a energetické politiky státu, ale při výběru aktivit s cílem zachovat princip udržitelnosti se snaží docílit ekonomických přínosů na poli úspor nákladů. Centrum pozornosti je zaměřeno na efektivní nakládání s energií, a to zejména v zařízeních vlastněných městem. Problematice prosazování městské energetické politiky trvalé udržitelnosti, spočívající zejména v diverzifikaci zdrojů, prosazování úspor energií a paliv a ve snižování emisí skleníkových plynů, se v rámci Magistrátu hl. m. Prahy věnuje Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství. Programy a opatření v oblasti úspor energie a jejího efektivního využívání vycházejí z požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií i z Územní energetické koncepce hl. m. Prahy a dalších koncepčních dokumentů města.

Územní energetická koncepce hlavního města Prahy

Aktuálním koncepčním a strategickým dokumentem města je Územní energetická koncepce (ÚEK) přijatá Radou hl. m. Prahy v roce 2005. Tato koncepce byla zpracována na základě § 4 zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce.
Na přelomu let 2013 a 2014 byla ÚEK kompletně aktualizována. Nová verze bude zveřejněna po ukončení schvalovacího procesu v průběhu roku 2014.

Program Čistá energie Praha

Již od roku 1994 poskytuje hlavní město Praha dotace na přeměnu topných systémů (v součastnosti Program Čistá energie Praha) a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech občanům ČR na území hl. m. Prahy.
Cílem programu, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci projektů snižujících dopady lokálních topenišť na ovzduší v Praze.
Aktuálním je Program Čistá energie Praha 2014 vyhlášený v květnu tohoto roku.


Hlavní distribuční společnosti působící na území hl.m.Prahy

Pražská plynárenská, a.s. podrobnosti na www.ppas.cz
Pražská energetika, a.s. podrobnosti na www.pre.cz
Pražská teplárenská, a.s. podrobnosti na www.ptas.cz
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. podrobnosti na www.pvk.cz
Pražská vodohospodářská společnost, a.s. podrobnosti na www.pvs.cz

V provozu je také informační a provozní středisko projektu „Spolu pro Prahu“ :
Jungmannova 31 (Palác Adria), 110 00 Praha 1
Spojení: Metro B – stanice Můstek nebo tramvají k obchodnímu domu Tesco
Návštěvní hodiny: pondělí až čtvrtek 9.00–18.00 hod., pátek 9.00-12.00