Aktuální znění zákonů dle stavu k roku 2014.


Zákony

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (ze dne 25.10.2000, účinnost od 1. 1. 2001).

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon 406/2000, o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (ze dne 28. 11. 2000, účinnost od 1. 1. 2001) ve znění pozdějších předpisů, tzv. Energetický zákon

Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)


Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)

Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Vyhláška č. 219/2001 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice (ze dne 14. 6. 2001, účinnost od 29. 6. 2001).

Vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Nařízení vlády ČR

Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce (ze dne 21. 5. 2001, účinnost 18. 6. 2001).


Kontaktním místem pro podrobnější informace je oddělení udržitelné energetiky odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (MZO MHMP).