Upozornění, naše tipy

 • Soutěž šetrné stavby je v současné době ukončena, a to z důvodu nezájmu, přesto že bylo osloveno více než 400 potenciálních účastníků, ale přihlásil se pouze jeden. Soutěž bude znovu vyhlášena v příštím roce s větší mediální propagací.
 • Finanční prostředky určené na realizaci Programu Čistá energie Praha 2018 (po navýšení 24.000.000,- Kč) jsou dle odhadu pracovníků OCP MHMP pokryty již podanými žádostmi. Žádosti o dotaci z Programu Čistá energie Praha 2018 lze v souladu s Pravidly Programu Čistá energie Praha 2018 dále podávat do 30. 9. 2018, ale budou s největší pravděpodobností zamítnuty z důvodu vyčerpání finančních prostředků.
 • Rada hl. m. Prahy vzala na jednání dne 26. 6. 2018 na vědomí Informaci oVyhodnocení vlivu implementace Územní energetické koncepce hl. m. Prahy“ plné znění (PDF, 989 kbyte);

Průkazy energetické náročnosti budov

Grafické znázornění PENB

Hlavnímu městu Praze vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, povinnost pořídit průkazy energetické náročnosti budov. Povinnost se vztahuje od 1.července 2013 na budovy v majetku hl.m. Prahy, jejichž celková energeticky vztažná plocha je větší než 500 m² a od 1. července 2015 také na budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2. Náležitosti průkazu energetické náročnosti budov stanoví prováděcí vyhláška MPO č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

Zpracování průkazů zahrnuje následující činnosti:

 • Obhlídku objektu, sběr dat (faktury za energie v posledním účetním období, aktuální projektová dokumentace, energetický audit a další podklady ke stavebním konstrukcím a energetickým systémům)
 • Pokud není k dispozici projektová dokumentace, je nutno provést zaměření budovy
 • Stanovení dílčí energetické náročnosti vytápění, větrání, klimatizace, přípravy teplé vody, osvětlení (výpočty vycházející z geometrických charakteristik, klimatických údajů, charakteristiky ochlazovaných konstrukcí, tepelně technických vlastností a vytápění - příloha č. 1 Vyhlášky MPO č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov)
 • Stanovení celkové energetické náročnosti objektu, energetickou bilanci a zařazení objektu do příslušné energetické třídy
 • Posouzení technické, ekonomické a environmentální proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie
 • Doporučení technicky a ekonomicky vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti s vyčíslením předpokládaných úspor, investičních nákladů a doby návratnosti, (uvádí se pouze v případě, že je průkaz pořizován z důvodu chystaného prodeje nebo pronájmu budovy)
 • Zpracování grafického znázornění průkazu, které obsahuje všechny základní ukazatele vyplývající z celkového hodnocení objektu, (příloha č. 4 Vyhlášky MPO č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov)
Grafické znázornění průkazů energetické náročnosti budov hl. m. Prahy
Budovy nad 500 m2 celkové energeticky vztažné plochy podle uživatele (2014)
školy a školská zařízení sociální zařízení kultura ostatní
 
Budovy nad 250 m2 celkové energeticky vztažné plochy podle uživatele (2015)
školy a školská zařízení sociální zařízení kultura ostatní

Aktuality z oblasti

 • 28. dubna 2014
 • 28. dubna 2014
(průměr: 2.99; 82 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Program Čistá energie Praha 2018 Kotlíkové dotace Praha II

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Udržitelná energetika:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období