Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Upozornění, naše tipy

  • Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 754 ze dne 10. 4. 2018 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2018 (podrobné informace).

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (ÚEK)

Problematika energetiky souvisí s ochranou životního prostředí a udržitelným rozvojem města. V souvislosti s úsporami energií a paliv, diverzifikací zdrojů a snižováním emisí skleníkových plynů se vžil pojem udržitelná energie. Hl. m. Praha této problematice věnuje značnou pozornost a v rámci Magistrátu hl. m. Prahy se jí nyní věnuje Odbor ochrany prostředí. Programy, projekty a opatření v oblasti úspor energie, které odbor ochrany prostředí realizuje, vycházejí z požadavků zákona i z koncepčních dokumentů města. Základním koncepčním dokumentem v oblasti rozvoje zásobování města palivy a energií a vytváření podmínek pro zvyšování účinnosti při využití energie z klasických i obnovitelných zdrojů je Územní energetická koncepce hlavního města Prahy (ÚEK), která byla zpracována podle požadavků zákona o hospodaření energií (zákon č. 406/2000 Sb.) a schválena Radou HMP v roce 2005. V roce 2007 byl přijat Akční plán Územní energetické koncepce hl. m. Prahy (pro období 2007–2010 (AP). Přínosy AP se projevovaly zejména v oblasti energetických úspor energie, ve využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, v úsporách nákladů za energii a paliva a ve snížení emisí znečišťujících látek. Na sklonku roku 2011 bylo zpracováno vyhodnocení ÚEK , z jehož závěrů vyplynula nutnost aktualizace stávající ÚEK. Na základě Vyhodnocení ÚEK z roku 2011 byla zpracována aktualizovaná verze ÚEK pro období let 2013 - 2033.

Aktualizovaná ÚEK zachycuje všechny významné změny, k nimž v oblasti užití energie na území města došlo od výchozího roku prvního znění ÚEK (2001) a na základě rozboru sledovaných trendů a definovaných předpokladů variantně předpovídá možný další vývoj v příštích dvou desetiletích. V návrhové části koncepce je rozvedeno, jakým způsobem, jakými opatřeními a konkrétními aktivitami může a má město budoucí vývoj v této oblasti ovlivňovat a jaké by to mohlo mít dopady.
Obsah aktualizované ÚEK tvoří celkem 14 kapitol Hlavní zprávy a deset příloh a dále pak samostatný Manažerský souhrn.
Hlavní zpráva obsahuje podrobný popis jednotlivých částí koncepce tak, jak je vyžaduje nařízení vlády 195/2001 Sb. Její součástí je rozbor trendů vývoje poptávky, rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií, hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie, hodnocení ekonomicky využitelných úspor energie a řešení energetického hospodářství území hlavního města Prahy.
Konkrétně strategie dalšího rozvoje způsobu nakládání energií na území města byla rozpracována do čtyř rozvojových priorit (oblastí):

  1. Podpora hospodaření s energií v objektech v majetku hl. m. Prahy
  2. Podpora (ekonomicky) efektivního využití energie na území hl. m. Prahy
  3. Podpora využití obnovitelných, druhotných a perspektivních zdrojů energie
  4. Zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie

Návrhová část koncepce dále popisuje opatření a doporučovaný postup pro jejich realizaci.

Manažerský souhrn uvádí hlavní zjištění, závěry a doporučení ÚEK vyplývající:

1) z analytické části koncepce, v níž jsou charakterizovány hlavní změny, které se udály v uplynulém desetiletí (myšleno za rozhodné roky 2001 a 2011, pro která byla k dispozici ucelená data), současný stav a perspektivy dalšího vývoje, a
2) z návrhové části, ve které jsou definovány možné scénáře vývoje pro období následujících dvou dekád. Zde je také nastíněno, v jaké míře a jakým způsobem tento vývoj může město ovlivňovat (zvolenými cíli, prioritami, opatřeními a aktivitami).

Hlavní vizí a strategickým cílem aktualizované ÚEK na období let 2013–2033 je, podobně jako i v předchozích dokumentech, podpora spolehlivosti zásobování energií při současném prosazování hospodárnosti při jejím užití v souladu s udržitelným rozvojem. Nově byla vypracována příloha, zabývající se problematikou snižování skleníkových plynů v hlavním městě Praze. Cílem přílohy je nejen poskytnout ucelenou informaci k problematice snižování emisí CO2, případně i dalších skleníkových plynů, ale i doporučit nazákladě výsledků koncepce hlavní směry pro dlouhodobou strategii ochrany proti změnám klimatu v souladu se závazky hl. m. Prahy vyplývajícími ze společné strategie EU.

Aktualizovaná ÚEK je v souladu se Státní energetickou koncepcí ČR, s Územním plánem hl. m. Prahy, Strategickým plánem hl. m. Prahy a se základním koncepčním dokumentem v oblasti ochrany ovzduší - Integrovaným krajským programem snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha.

Kontaktním místem pro podrobnější informace je Oddělení udržitelné energetiky Odboru ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP).

 


Aktuality z oblasti:

  • 28. dubna 2014
  • 28. dubna 2014
(průměr: 2.85; 170 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Program Čistá energie Praha 2018 Kotlíkové dotace Praha II

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Udržitelná energetika:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období