(stav k červnu 2014).

Zákony

  • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (ze dne 25.10.2000, účinnost od 1. 1. 2001).
  • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon 406/2000, o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (ze dne 28. 11. 2000, účinnost od 1. 1. 2001) ve znění pozdějších předpisů, tzv. Energetický zákon
  • Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)

Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR


Nařízení vlády ČR

 


Kontaktním místem pro podrobnější informace je oddělení udržitelné energetiky odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (MZO MHMP).