Vokovický rybník patří mezi pražské historické rybníky a je zakreslen již na mapách z roku 1848. Jednalo se o klasický návesní rybníček, který většinou sloužil jako zásobárna vody při požáru, pro plavení koní a pro vodní drůbež. V 60. letech minulého století v rámci výstavby vodní nádrže Džbán byl rybníček přestavěn do dnešní podoby. Rybník měl plnit funkci jakéhosi lapače splavenin. Sedimenty unášené Litovicko-Šáreckým potokem se zde měly usadit a při pravidelném čištění neměly zanášet a znečišťovat níže položené koupaliště.

V současné době je rybník ve špatném technickém stavu. Původní nábřežní zdi se rozpadají, rozdělovací objekty a hrazení již netěsní a ocelové konstrukce jsou zrezlé.

Cílem revitalizace je celková rekonstrukce vodohospodářských objektů a zpřírodnění rybníka. Nábřežní zdi budou zbourány, břehy budou zpozvolněny a opevněny balvanitou rovnaninou. Rozdělovací objekt bude znovu vystavěn z kamenného zdiva. Původní betonové trubky, které tvoří obtok rybníka, budou při čištění odstraněny a nahradí je betonová zídka, která bude za normální hladiny pod vodou. Původní hrazení rybníka nahradí betonový požerák obložený kamenem. Jako přeliv bude sloužit balvanitý skluz.

Betonové koryto pod rybníkem bude vybouráno, břehy budou zpozvolněny a opevněny balvanitou rovnaninou s vyklínováním spár a osázením mokřadní vegetací.

Součástí revitalizace bude i výsadba stromů a mokřadních rostlin.


Stavba: Revitalizace Vokovického rybníka
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818)
Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy
Doba realizace: prosinec 2020 – prosinec 2021