Upozornění, naše tipy


Pražské potoky

Chodovecký potok po revitalizaci (Praha 11, pod retenční nádrží R5)

Územím Prahy protéká kromě Vltavy a Berounky ještě 360 km drobných vodních toků, z čehož 249 km má ve správě hl. m. Praha, 76 km Zemědělská vodohospodářská správa, 24 státní podnik Povodí Vltavy, 6 km státní podnik Povodí Labe a 5 km státní podnik Lesy ČR.
Mezi nejvýznamnější pražské potoky patří Rokytka, která je nejdelším pražským potokem (celková délka 37,5 km, z čehož na území Prahy je to 30,3 km ). Největším pražským potokem je Botič, jehož celková délka je 34,5 km. Dalšími významnými potoky jsou Litovicko-Šárecký potok ( 23,48 km ), Dalejský potok (14,3 km ) a Kunratický potok ( 13,3 km ). Historicky nejvýznamnější potok je dnes již nepatrný potůček Brusnice, jehož jméno se objevuje v nestarších legendách o založení Prahy.
Vodní toky Prahy  - mapka, Seznam pražských vodních toků, délky toků, správci atd.  - tabulka (.xls, stav k 6/2016).


Provoz, správu a údržbu vodních toků zabezpečují pro hlavní město Prahu, OCP MHMP Lesy hl.m. Prahy - středisko vodních toků, které jsou zároveň správcem vodních děl hl.m.Prahy.

Odbor ochrany prostředí MHMP (do 31.3. 2015 Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP) na úseku vodního hospodářství

 • zastupuje hl. m. Prahu podle §14  vodního zákona
 • zajišťuje prostřednictvím Lesů hl.m.Prahy za hl. m. Prahu funkci správce drobných vodních toků a vodohospodářsky ucelených úseků drobných vodních toků podle zvláštního zákona
 • zajišťuje výkon investorských činností u staveb na drobných vodních tocích a na vodních plochách, zařazených do schváleného rozpočtu HMP, u nichž je HMP investorem
 • sleduje vývoje technologií souvisejících s ochranou vod, koordinuje práce na asanaci starých zátěží ve vodních tocích
 • sleduje změny kvality povrchových vod a iniciuje sankce a nápravná opatření příslušných vodoprávních úřadů 

Seznam vodoprávních úřadů - tabulka (.xls, 56 kByte)

 projekt Obnova a revitalizace pražských nádrží Odbor ochrany prostředí MHMP (do 31.3. 2015 Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP) a Lesy hl. města Prahy realizují od roku 2003 projekt s názvem Obnova a revitalizace pražských nádrží.
Do konce roku 2009 bylo v rámci projektu opraveno, odbahněno nebo vybudováno 27 nádrží.
více o projektu na stránkách Lesů hl.m. Prahy

 

Odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení péče o zeleň

Zajišťování správy drobných vodních toků.

KONTAKTY (Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1):

 • Ing. Josef Šlinger, 236 00 5818, josef.slinger@praha.eu
  • kontrola správy vodních toků oblast JIH ( povodí Botiče, Kunratického p., Libušského p., Cholupického p., Komořanského p.)
  • zástupce hl. m. Prahy jako investora vodohospodářských staveb na vodních tocích a nádržích
  • koordinátor generelů vodních toků
 • Ing. Jiří Karnecki 236 005 817, jiri.karnecki@praha.eu
  • kontrola správy vodních toků oblast ZÁPAD ( povodí Litovicko-Šáreckého p., Motolského p., Dalejského p., Brusnice a Lipanského p.)
  • zástupce hl. m. Prahy jako investora vodohospodářských staveb na vodních tocích a nádržích
  • garant projektů „Obnova a revitalizace pražských nádrží“ a „Potoky pro život“
 • Ing. Martina Buchtíková 236 005 810, martina.buchtikova@praha.eu
  • kontrola správy vodních toků oblast SEVER (povodí Bohnického p., Čimického p., Drahaňského p., Rokytky)
  • garant monitoringu a vyhodnocování kvality vody
  • zajišťovaná dotací z fondů EU

Lesy hl. m. Prahy, Středisko vodní toky - POHOTOVOST : 777 719 009Aktuality z oblasti:

 • 23. února 2014
 • 23. února 2014
(průměr: 2.67; 275 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda Obnova a revitalizace pražských nádrží Potoky pro život V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Související články odjinud