Upozornění, naše tipy


Záplavová území některých drobných vodních toků na území hl. m. Prahy

Hlavní město Praha je správcem větší části z 374 km drobných vodních toků, které protékají na území Prahy. Správa je svěřena příspěvkové organizaci Lesy hlavního města Prahy. Mimo pravidelnou údržbu se věnuje také revitalizacím toků, které mají vliv na biologické oživení a přírodní i estetickou hodnotu těchto krajinných prvků. V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) jsou i na malých vodních tocích stanovena záplavová území.

  • 23. listopadu 2007

Hlavní město Praha je správcem větší části z 374 km drobných vodních toků, které protékají na území Prahy. Výkon správy je svěřen příspěvkové organizaci Lesy hlavního města Prahy. Mimo pravidelnou údržbu se věnuje také revitalizacím toků, které mají vliv na biologické oživení a přírodní i estetickou hodnotu těchto krajinných prvků. Některé v drobných vodních toků na území hlavního města jsou spravovány státními podniky Povodí Vltavy, s.p. a Povodí Labe, s.p. V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) jsou i na malých vodních tocích stanovena záplavová území. Záplavová nebo zátopová území jsou z definice administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.Dále jsou u některých vodních toků vymezeny aktivní zóny záplavového území, kterými se rozumí ty části záplavového území, které v době povodně převádějí rozhodující část průtoku a je v nich soustředěna převažující část energie proudící vody.

Šárecký potok

Tato území jsou dále rozlišena podle zaplavené velikosti území při určitém průtoku, tzv. n-leté vodě. U každého povodí potoka jsou tedy po rozkliknutí k dispozici mapy (formát pdf) záplavových území (při velikosti průtoků Q100, Q50, Q10) a aktivních zón záplavových území jednotlivých úseků potoka a jeho přítoků, podélné a příčné profily vodního toku a jeho přítoků a objekty na toku.

 

1) Povodí Botiče (odkaz na podrobné informace na stránkách Lesů hl.m. Prahy)
(Botič, Slatinský, Měcholupský, Chodovecký, Košíkovský, Hájecký, Milíčovský a Pitkovický potok, Hostivařská nádrž)

2) Povodí Dalejského potoka (odkaz na podrobné informace na stránkách Pražská příroda)
(Dalejský potok, Klukovický, Prokopský, Ořešnický, Jinočanský potok a Jinonický potok)

3) Povodí Drahaňského potoka (odkaz na podrobné informace na stránkách Pražská příroda)

4) Povodí Kunratického potoka (odkaz na podrobné informace na stránkách Pražská příroda)

5) Povodí Kyjovského potoka (odkaz na podrobné informace na stránkách Pražská příroda)

6) Povodí Lipeneckého potoka (odkaz na podrobné informace na stránkách Pražská příroda)

7) Povodí Litovicko-šáreckého potoka  (odkaz na podrobné informace na stránkách Pražská příroda)
(Litovicko-šárecký potok, Housle, Zlodějka, J enečský, Nebušický, Sobínský a Zličínský potok, nádrž Džbán a Jiviny)
pozn. Litovicko-šárecký potok bývá nazýván Šárecký (od pramene po nádrž Džbán) a Litovický (od nádrže Džbán až po vtok do Vltavy).

8) Povodí Motolského potoka (odkaz na podrobné informace na stránkách Pražská příroda)
(Větvený potok, potok Cibulka)

9) Povodí Rokytky  (Běchovický potok, Blatovský potok, Hostavický potok, Chvalka, Křenický potok, potok Lada, Svépravický potok, Štěrboholský potok a Říčanský potok)

10) Povodí Vrutice (odkaz na podrobné informace na stránkách Pražská příroda)

11) Libušský potok (odkaz na podrobné informace na stránkách Pražská příroda)

Na stránkách se pracuje, informace budou postupně doplňovány.


Omezení v záplavových územích podle § 67 vodního zákona

V aktivní zóně záplavových území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury a zřizování konstrukcí chmelnic.

V aktivní zóně je dále zakázáno:

  • těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
  • skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
  • zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
  • zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
  • Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit omezující podmínky. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena

 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon).(odkaz na stránky Ministerstva zemědělství)


Aktuality z oblasti:

  • 23. února 2014
  • 23. února 2014
(průměr: 2.44; 347 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda Obnova a revitalizace pražských nádrží Potoky pro život V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Související články odjinud