Hlavní město Praha

Magistrát HMP:

Odbor ochrany prostředí MHMP
oddělení péče o zeleň

110 00 Praha 1, Jungmannova 35/29
kontaktní údaje
pracovní náplň oddělení - správa vodních toků v Praze

Odbor ochrany prostředí MHMP
oddělení vodního hospodářství

110 00 Praha 1, Jungmannova 35/29
kontaktní údaje
pracovní náplň oddělení

Organizace v působnosti města

Lesy hl. m. Prahy
Středisko vodní toky

106 00 Praha 10 – Záběhlice, Práčská 1885
tel.: 272 081 800, fax.: 272 081 815, e-mail: info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz
Kontaktní údaje

Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Žatecká 110/2
110 00 Praha 1 – Staré Město
Tel: 251 170 111, Fax: 257 532 306, e-mail: pvs@pvs.cz
http://www.pvs.cz

 


Volené orgány:

Výbor pro technickou infrastrukturu a vybavenost ZHMP

Archiv zpráv z výboru: rok 2011 (koalice ODS+ČSSD), rok 2011-2013 (koalice ODS+TOP09), rok 2013-2014 (TOP09), rok 2014-2018rok 2019-2022 (Výbor pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP)

Rada HMP – oblast vodního hospodářství se zaměřením na výstavbu protipovodňových opatření hl. m. Prahy, posuzování rozvoje vodohospodářské infrastruktury z hlediska životního prostředí,
přestavbu a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově s cílem splnění limitů Evropské unie na kvalitu vypouštěných vod a péči o zásobování pitnou vodou na území hl. m. Prahy a souvisejících tocích a odvod znečištěné vody je v kompetenci Bc. Michala Hrozy, radního hl. m. Prahy (kontakty, kompetence).

 


Městské části HMP:

Městské části vykonávají některé přenesené působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností a obecního úřadu přenesené vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy
Kompetence vodoprávních úřadů MČ - podrobné informace zpracované pracovníky vodoprávního OŽP
Seznam vodoprávních úřadů - tabulka (.xls, 56 kbyte, stav 11/2013)


Další subjekty:

Česká inspekce životní prostředí
Oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany vod

Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6,
Tel.: +420 233 066 201; FAX: +420 233 066 203; email: ov@ph.cizp.cz
email: public@ph.cizp.cz; info@ph.cizp.cz; http://www.cizp.cz

Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze
Rytířská 12, p.s. 203, Praha 1, 110 01
tel.: +420 224 212 039,  +420 296 336 700, fax: +420 224 212 335
e-mail: podatelna@hygpraha.cz
http://www.hygpraha.cz
kontaktní údaje poboček

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Pařížská 67/11
110 00 Praha 1 – Staré Město
Tel: 840 111 112, e-mail: info@pvk.cz
http://www.pvk.cz

Povodí Vltavy, s.p.
Holečkova 8
150 24 Praha 5 – Smíchov
Tel: 221 401 111, fax: 257 322 739
e-mail:pvl@pvl.cz
http://www.pvl.cz

Povodí Vltavy, s.p.
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
Holečkova 8
Tel: 495 088 111
e-mail:labe@pla.cz
http://www.pla.cz

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 4 - Komořany
Tel: 244 031 111, fax: 241 760 689
e-mail:chmi@chmi.cz
http://www.chmi.cz