Upozornění, naše tipy


Významné vodní toky v Praze

Významnými vodními toky na území hlavního města Prahy jsou Vltava, Berounka a Radotínský potok. Všechny tyto vodní toky jsou ve správě Povodí Vltavy, s.p.

Významné vodní toky v hlavním městě Praze a vodní díla na nich vybudovaná

Úsek Vltavy na území hl.m. Prahy je dlouhý 30,5 km. Průměrný průtok činí 148 m3/s. Berounka má v úseku od hranice Prahy po ústí do Vltavy délku 9,5 km a průměrný průtok 35,6 m3/s. Koryto Vltavy je v prostoru širšího centra Prahy upraveno a regulováno. V okrajových částech Prahy a na Berounce jsou úseky, které jsou přírodě blízkého charakteru a s velkým ekologickým a krajinotvorným potenciálem.

Vodní díla na Vltavě

Na Vltavě je vybudována řada vodních děl. Jedná se o stavby sloužící vzdouvání vody - jezy, stavby vybudované k plavebním účelům v korytě a na březích vodního toku – plavební komory a kanály, přístavy, stavby k využití vodní energie a stavby, jimiž se upravuje koryto vodního toku.

Nejvýznamnějšími vodními díly na Vltavě jsou:

VD Modřany

Vodní dílo III. kategorie dle technickobezpečnostního dohledu zahrnuje tyto objekty: jez, včetně jezové zdrže a přilehlých pozemků, sportovní propust, horní plavební kanál, plavební komory, dolní plavební kanál, malá vodní elektrárna, zázemí objektu.

Účely vodního díla

 • Zajištění plavebních podmínek pro vodní dopravu
 • Stabilizace minimální hladiny a spádových poměrů říční tratě
 • Využití hydroenergetického potenciálu jezu v průběžné malé vodní elektrárně
 • Zajištění povolených a smluvních odběrů podle příslušných povolení k nakládání s vodami
 • Jezovou zdrž lze využívat i pro neřízenou rekreaci, sportovní rybolov a sportovní plavbu
 • Vodu zadrženou jezem lze rovněž omezeně využívat i pro krátkodobé nadlepšení průtoků v toku pod vodním dílem při výskytu havarijního znečištění

Základní parametry objektů vodního díla:

Jez - pohyblivý jez o 3 polích hrazených na výšku 3,3 metru, světlost polí 27,0 m

Plavební komora – dvoulodní plavební komora s minimální hloubkou 3,5 m umístěná při pravém břehu, užitná šířka 12,0 m, užitná délka 192,10 m

Sportovní propust – levobřežní kanál se šířkou ve dně 2,0 m, maximální sklon lomeného dna 8%

Malá vodní elektrárna -  3 soustrojí s Kaplanovými turbínami o hltnosti 3x30 m3 a jmenovitém výkonu 3x500 kW

Jezová zdrž – délka vzdutí Vltava 8,996 km; délka vzdutí Berounka 2,095 km, objem jezové zdrže 1,73 mil. m3

VD Smíchov

Vodní dílo III. kategorie dle technickobezpečnostního dohledu zahrnuje tyto objekty: Šítkovský jez, Staroměstský jez, včetně jezové zdrže, sportovní propust, plavební komory Mánes a Smíchov, plavební kanály, uzávěr Čertovka, zázemí objektu.

Účely vodního díla

 • Zajištění plavebních podmínek pro vodní dopravu
 • Stabilizace minimální hladiny a spádových poměrů říční tratě

Základní parametry objektů vodního díla:

Jez - pohyblivý jez o 3 polích hrazených na výšku 3,3 metru, světlost polí 27,0 m

Plavební komora Smíchov– proměnná šířka se šířkou ohlaví 11,0 m, užitná délka 98,0 a 72,0 m, komory překonávají spád dvou jezů, plavební kanály mají celkovou délku 718 metrů, součástí dolního kanálu je kamenná dělící zeď mezi PK a Staroměstským jezem

Plavební komora Mánes–šířka 11,0 m, délka 55 m, komory překonává spád Šítkovského jezu

Šítkovský jez – pevný jez „pražského typu“ spád 1,36 m, vorová propust se šířkou 12,0 m s klapkou

Staroměstský jez – pevný jez „pražského typu“ spád 0,95 m, vorová propust se šířkou 12,0 m s klapkou

 

VD Štvanice

Vodní dílo III. kategorie dle technickobezpečnostního dohledu zahrnuje tyto objekty: Helmovský pevný jez, pohyblivý jez, včetně jezové zdrže, vorová propust, plavební komory, malá vodní elektrárna, proplachovací kanál.

Účely vodního díla

 • Zajištění plavebních podmínek pro vodní dopravu
 • Stabilizace minimální hladiny a spádových poměrů říční tratě
 • Využití hydroenergetického potenciálu jezu v malé vodní elektrárně
 • Sportovní kanál v podjezí pohyblivého jezu

Základní parametry objektů vodního díla:

Jezy - pohyblivý jez na pravém rameni Vltavy o 2 polích hrazených na výšku 3,3 metru, světlost polí 2 x 27,0 m, pevný Helmovský jez v hlavním řečišti je esovitě zakřiveného tvaru s délkou přelivné hrany 165 m a výškou 4,4 m. Mezi jezem a malou vodní elektrárnou je odlehčovací propust šířky 3,6 m hrazená klapkou; u levého břehu je vorová propust se šířkou 12 m a o délce 289,70 m hrazená klapkou

Plavební komory – dvojice paralelních plavebních komor se šířkou 11,0 m, užitná délka 175,17 m a 115,05 m, komory jsou předěleny středovými dělícími vraty

Malá vodní elektrárna -  3 soustrojí s Kaplanovými turbínami o hltnosti 3 x 62 m3, celkový dosažitelný výkon 5,7 MW

Proplachovací kanál – trubní vedení se vtokem na pravém břehu ve zdrži VD Štvanice a vyústěním v bazénu Libeňského přístavu; průtokové charakteristiky: 0,3 m3/s – 2,80 m3/s.

VD Troja – Podbaba

Vodní dílo III. kategorie dle technickobezpečnostního dohledu zahrnuje tyto objekty: jez, sportovní propust, plavební komory, horní a dolní plavební kanál a malou vodní elektrárnu.

Účely vodního díla

 • Zajištění plavebních podmínek pro vodní dopravu
 • Stabilizace minimální hladiny a spádových poměrů říční tratě
 • Využití hydroenergetického potenciálu jezu v malých vodních elektrárnách
 • Sportovní kanál

Základní parametry objektů vodního díla:

Jez - pohyblivý jez o 3 polích hrazených klapkami na výšku 3,3 metru, celková stavební délka jezu 138,20 m.

Plavební komory – dvojice paralelních plavebních komor s rozměry 12 x 135 x 4 m a 11 x 73 x 2,5 m šířkou 11,0 m, užitná délka 175,17 m a 115,05 m, komory jsou předěleny středovými dělícími vraty

Malá vodní elektrárna Troja - 2 soustrojí s Kaplanovými turbínami o hltnosti 2 x 40 m3, celkový instalovaný výkon 2,8 MW

Malá vodní elektrárna Podbaba - 2 soustrojí s Kaplanovými turbínami o hltnosti 2 x 15 m3, celkový instalovaný výkon 1,296 MW

Sportovní propust – vorová – sportovní slalomová dráha, šířka 12 m, délka 409 m, na nátoku hrazená klapkou

Jezová zdrž – délka vzdutí 4,650 km; objem jezové zdrže 2,805 mil. m3

 

Dalšími významnými vodními díly na Vltavě a Berounce v Praze jsou přístavy Radotín, Smíchov, Holešovice, úseky břehového opevnění koryt řek. Na území hlavního města Prahy zčásti zasahuje také jez Černošice včetně malé vodní elektrárny.

 • 26. března 2014
 • 26. března 2014
(průměr: 2.93; 171 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda Obnova a revitalizace pražských nádrží Potoky pro život V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Související články odjinud