Rybník Sukov je průtočný rybník, který je napájený vodou ze Sukovského potoka. Přesné datum vzniku rybníka není známé, nicméně vodní plocha je zakreslena již na mapách stabilního katastru z 1. poloviny 19. století. Rybník se nachází bezprostředně nad Návesním rybníkem, který zrekonstruovala MČ Újezd u Průhonic v roce 2019. Vydatnost Sukovského potoka a tedy i přítoku do obou rybníků byla v minulosti negativně ovlivněna výstavbou dálnice D1, která vede cca 250 metrů jižně od rybníka. Dálnice protnula původní přirozené povodí potoka, čímž ho částečně odvodnila. Potoku také neprospívají intenzivně obhospodařovaná a odvodněná pole, která ho obklopují. Z map stabilního katastru je zřejmé, že v minulosti byl potok lemován vlhkými loukami. 

Na rybníku proběhly úpravy již v roce 2000, kdy byl odbahněn a bylo upraveno výpustní zařízení, bezpečnostní přeliv a hráz. Úpravy však nebyly provedeny kvalitně, a tak jsou betonové a zděné konstrukce dnes už téměř rozpadlé. Opevnění hráze z kamenného pohozu se postupně sesouvá do nádrže. 

Z výše uvedených důvodů je nutné přistoupit k rekonstrukci výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a opevnění hráze. Veškeré nové konstrukce budou obložené kamenem ve stylu oprav nedalekého Milíčovského rybníka v Milíčovském lese. V rámci oprav bude zřízen i přístup k vodní hladině. Rybník je navíc zanesen cca 1 600 m3 sedimentu, a proto bude rekonstrukci předcházet jeho odbahnění.


Stavba: Revitalizace rybníka Sukov
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora: Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818), Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817)
Dodavatel: Nowastav a. s.
Projektant: Ing. Jiří Hybášek
Doba realizace: listopad 2020 – květen 2021