Spalováním suchého rostlinného materiálu jsou obyvatelé vystaveni vysokým koncentracím znečišťujících látek, což má negativní dopad na jejich zdraví. Zároveň toto spalování vede ke vzniku obtěžujícího kouře a zhoršení pohody bydlení zejména v oblastech s hustou zástavbou rodinných domů.

Na základě provedených autorizovaných měření bylo zjištěno, že během spalování dochází lokálně k extrémnímu nárůstu koncentrací některých znečišťujících látek, např. suspendovaných částic PM10 a PM2,5 , benzo(a)pyrenu, oxidu dusnatého (NO), oxidu dusičitého (NO2)  a oxidu siřičitého (SO2).

Zastupitelstvo HMP schválilo dne 14. 9. 2023 vyhlášku, která omezuje od  října 2023 spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy.

 

Nová obecně závazná vyhláška vychází z § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška ponechává občanům prostor pro spalování dřeva a šišek, pokud je taková činnost realizována jako volnočasová aktivita, spojená s přípravou jídla v otevřeném ohništi či prostě posezením u ohně, pokud se jedná o suché dřevo, a nejedná se o období, kdy je vyhlášena smogová situace.